Must Read

ทางที่ดีที่สุดในการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก

กล้ามเนื้อมัดเล็กบ่งบอกถึงการทำงานร่วมกันระหว่างกล้ามเนื้อขนาดเล็กกับตา เหมือนกับการใช้มือและนิ้วมือ กล้ามเนื้อมัดเล็กเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อขนาดเล็กของร่างกาย

News & Events

ชุดพัฒนาทักษะพื้นฐานวิศวกรรมกับ Smart Robots

Smart Robots คือการแทรกการเรียนรู้แบบ STEM เข้าไปในขั้นตอนการสร้างและเล่นกับหุ่น ฝึก การเรียนรู้พื้นฐานของหุ่นยนต์ ฝึกทักษะสมาธิ เรียนรู้การประกอบหุ่นยนต์ตามแบบ ตามจินตนาการ

Early Learning Program 3D (English Version)

เรียนรู้อย่างมีตรรกะ สร้างเด็กอัจฉริยะได้

A Child’s First Library of Value 3D (English Version)

สร้างเสริมคุณค่าและแนวทางพฤติกรรมที่เหมาะสมมากกว่า 60 ประการ ผ่านนิทานและซีดีเสียงทั้ง 15 เรื่อง

Promotion

Knowledge