Must Read

📖 โครงการ ๑ อ่านล้านตื่น

โครงการ ๑ อ่านล้านตื่น สร้างพฤติกรรมรักการอ่าน เป็นพื้นฐานสำคัญในการต่อยอดไปสู่การเรียนรู้

🌡💉วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ใครควรฉีดบ้างนะ?

🌧เข้าสู่ช่วงหน้าฝนกันแล้ว ซึ่งเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ 👶โดยเฉพาะในเด็กที่จะมีอาการรุนแรงและอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ 🤔แต่เอ๊ ใครที่ควรฉีดบ้างน้า

News & Events

ชุดพัฒนาทักษะพื้นฐานวิศวกรรมกับ Smart Robots

Smart Robots คือการแทรกการเรียนรู้แบบ STEM เข้าไปในขั้นตอนการสร้างและเล่นกับหุ่น ฝึก การเรียนรู้พื้นฐานของหุ่นยนต์ ฝึกทักษะสมาธิ เรียนรู้การประกอบหุ่นยนต์ตามแบบ ตามจินตนาการ

Learning Math with Albert 3D

เพื่อพัฒนารากฐานทักษะต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ให้กับเด็ก

ชุด Learning English-Thai (Magic Gear)

เสริมสร้างจินตนาการขั้นพื้นฐานด้านวิศวกรรมกับการต่อชิ้นส่วน สร้างสรรค์ชิ้นงานเป็นรูปทรงถึง 72 แบบ

Promotion

Knowledge