A Child’s First Library of Learning 3D

  • หนังสือ 24 เล่ม
  • หนังสือดรรชนี 1 เล่ม
  • วอลเตอร์#3  1 ชุด

หนังสือที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลก เป็นการเรียนรู้ด้วยการอ่าน การพูด การฟัง และการเล่นสนุกจากกิจกรรม ทำให้เด็กเกิดการพัฒนาไปสู่ความเป็นอัจฉริยะ

  • เนื้อหาครอบคลุมความรู้ 4 หมวดสำคัญ ได้แก่สิ่งมีชีวิต ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ และโลกของเรา
  • มีคำถามพร้อมคำตอบในสิ่งที่เด็กๆ อยากรู้อยากเห็นมากกว่า 2,000 หัวข้อ
  • สามารถใช้วอลเตอร์#3 สแกนเพื่อฟังเสียงที่ซ่อนอยู่แบบสองภาษา (อังกฤษ-จีนกลาง)
  • เรียนรู้คำศัพท์ 6,400 คำ รูปแบบเสียงสองภาษา (อังกฤษ-จีนกลาง)
  • มีไฟล์เสียงในหนังสือมากกว่า 10,000 เสียง มีทั้งเสียงที่เกิดขึ้นจริง เสียงธรรมชาติ เสียงที่ให้ความรู้เพิ่มเติม และเสียงเพลง
SHARE