A Child’s First Library of Value 3D

  • หนังสือนิทาน 15 เล่ม
  • ซีดีเสียงภาษาอังกฤษ 15 แผ่น
  • คู่มือผู้ปกครอง 1 เล่ม
  • ตุ๊กตาหุ่นนิ้วมือ 5 ตัว
  • วอลเตอร์#3  1 ชุด

สร้างเสริมคุณค่าและแนวทางพฤติกรรมที่เหมาะสมมากกว่า 60 ประการ ผ่านนิทานและซีดีเสียงทั้ง 15 เรื่อง

  • ปูพื้นฐานและสร้างความพร้อมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม เช่น ความซื่อสัตย์ การให้อภัย
  • เสริมสร้างทักษะด้านการอ่านและการใช้ภาษา
  • สามารถใช้วอลเตอร์#3 สแกนเพื่อฟังเสียงเล่านิทานแบบสองภาษา (อังกฤษ-จีนกลาง)
  • กิจกรรมท้ายเล่มของนิทานแต่ละเรื่อง ช่วยให้เด็กๆ เรียนรู้คุณค่าและพฤติกรรมที่ดีสำหรับเด็ก
SHARE