Learning Math with Albert 3D

 • หนังสือฝึกอ่าน 11 เล่ม
 • หนังสือกิจกรรม 11 เล่ม
 • Albert and Annie’s Math Kit
 • โปสเตอร์เรียนรู้คำศัพท์ 6 แผ่น
 • หนังสือพร้อมอุปกรณ์เสริม 6 ชิ้น
 • หมายเลข App 1 หมายเลข
 • วอลเตอร์ 3D  1 ชุด

เพื่อพัฒนารากฐานทักษะต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ให้กับเด็ก

 • ช่วยให้เด็กเข้าใจแนวคิดง่ายๆ เริ่มจากความแตกต่างของขนาดใหญ่และเล็ก สมการทางคณิตศาสตร์ ไปจนถึงพื้นฐานการบวก ลบ คูณ หาร
 • กิจกรรมต่างๆ ในแอป ประกอบด้วยเนื้อหา
 • กราฟิก เสียง วิดีโอ และภาพเคลื่อนไหว ทำให้เวลาแห่งการเรียนรู้เป็นเวลาที่สนุกสนาน
 • วอลเตอร์ 3D อ่านเสียงที่อยู่ในหนังสือแบบสองภาษา (อังกฤษ-จีนกลาง) สามารถเขียน บันทึกเสียง และเล่นเสียงซ้ำได้ เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้รูปแบบใหม่ให้กับเด็ก
 • หนังสือกิจกรรมช่วยเสริมแนวความคิดทางคณิตศาสตร์ที่เด็กได้เรียนมาแล้วจากหนังสือฝึกอ่าน
 • ชุด Albert and Annie’s Math Kit ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ให้กับเด็ก

Download คู่มือผู้ปกครอง

คู่มือผู้ปกครอง เล่ม 1

คู่มือผู้ปกครอง เล่ม 2

Download Program CD

LMA (Enhanced) program for Macintosh
LMA (Enhanced) program for Windows

Compatibility

  iPhones/iPads

 • iOS version 8 or later
  Android Phones/Tablets

 • Android OS 4.4.2 or later
  Mac-Based Computers

 • Mac OS 10.6.8 or later
  Windows-Based Computers

 • Windows 7 or later
SHARE