Learning Math with Albert

เพื่อพัฒนารากฐานทักษะต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ให้กับเด็ก ช่วยให้เด็กเข้าใจแนวคิดง่ายๆ เริ่มจากความแตกต่างของสิ่งของสิ่งใหญ่ และขนาดเล็กสมการทางคณิตศาสตร์ไปจนถึงพื้นฐานของการบวก ลบ คูณ และหาร
Walter อ่านเสียงที่อยู่ในหนังสือแบบสามภาษา (อังกฤษ-จีน-ไทย) สามารถเขียน บันทึกเสียง เล่นเสียงซ้ำได้ เพื่อประสบการณ์การเรียนรู้รูปแบบใหม่ให้กับเด็ก
หนังสือกิจกรรมช่วยเสริมแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่เด็กได้เรียนมาแล้วจากหนังสือฝึกอ่าน
กิจกรรมต่างๆ ในแอปประกอบด้วย เนื้อหา กราฟิก เสียง วิดีโอ และ ภาพเคลื่อนไหว ทำให้เวลาแห่งการเรียนรู้เป็นเวลาที่สนุกสนาน
ชุด Albert and Annie’s Math Kit ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ให้กับเด็ก
ภายในชุดประกอบด้วย   
  • หนังสือฝึกอ่าน 11 เล่ม

  • หนังสือกิจกรรม 11 เล่ม

  • Albert and Annie’s Math Kit

  • แฟลชไดร์ฟ 1 ชุด – Teacher’s Guide – Parent’s Guide

  • โปสเตอร์เรียนรู้คำศัพท์ 6 แผ่น

  • หนังสือ Let’s Write with Walter

  • Walter Sticker Book

  • LMA Access Code

  • กระดานแม่เหล็ก

  • หนังสือชุดนี้สอดคล้องกับแนวทางการเรียนแบบสะเต็ม (STEM EDUCATION)