Home Blog Page 4
🌧เข้าสู่ช่วงหน้าฝนกันแล้ว ซึ่งเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ 👶โดยเฉพาะในเด็กที่จะมีอาการรุนแรงและอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ 🤔แต่เอ๊ ใครที่ควรฉีดบ้างน้า
อาจารย์จินตนา ใบกาซูยี อดีตผู้อำนวยการสถาบันการแปลหนังสือ นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ – อาจารย์จินตนา ใบกาซูยี อาจารย์จินตนา ใบกาซูยี หรืออาจารย์จิน นับเป็นหนึ่งในตำนานของวงการแปลและงานเขียนของการศึกษาไทยมายาวนานหลายทศวรรษ มีดีกรีเป็นนิสิตอักษรศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ จากรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และความเป็นนักศึกษาทุนของมหาวิทยาลัยฟลอริดา (Florida University) การันตีความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านภาษาอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ อาจารย์ทำงานอยู่ในแวดวงการศึกษาไทยและได้มอบมรดกทางการศึกษาด้านภาษาสำหรับเยาวชนไว้มากมาย นับตั้งแต่ แบบเรียนภาษาไทยระดับประถมชุดมานี มานะ ที่หลายๆท่านคุ้นเคย เป็นผู้เขียน ผู้ตรวจและบรรณาธิการหนังสือสำหรับเยาวชน ในโครงการสารานุกรมสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้  และอีกหลากหลายผลงานเชิงวิชาการที่ล้วนเป็นคุโณปการแก่วงการการศึกษาไทยมาถึงปัจจุบัน ปัจจุบันแม้ว่าจะเกษียณอายุราชการไปแล้ว แต่อาจารย์จินยังคงให้ความรู้เชิงวิชาการแก่เหล่าคณาจารย์และผู้ให้ความสนใจทั้งภาครัฐและเอกชนในสาระ ข่าวสารด้านการศึกษาอยู่เสมอ โดยการเป็นวิทยากรด้านการพัฒนาหนังสือ การส่งเสริมการอ่าน การจัดทำสื่อการเรียนการสอนกลุ่มวิชา การใช้ภาษาในระดับประถมศึกษาของ สพฐ. และภาคเอกชน (ระดับประเทศ-ระหว่างประเทศ) ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาโทบรรณารักษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท In Reading and Language Arts, Florida University, Florida U.S.A. ประวัติการทำงาน ผู้อำนวยการสถาบันการแปลหนังสือ ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ ศธ. ประธานผู้ตรวจหนังสือเรียนภาษาไทยระดับประถมศึกษา (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) กรรมการอำนวยการการประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี ของ ศธ. ประธานตัดสินการประกวดหนังสือแปล-หนังสือสำหรับเด็กอายุ 3-5, 6-11ปี กระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ ผู้ตรวจ...
ดร.ภัณฑิรา สุปการ อดีตศึกษานิเทศก์ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ผู้ใส่ใจคุณภาพการศึกษา – ดร.ภัณฑิรา สุปการ ดร.ภัณฑิรา สุปการ สำเร็จการศึกษาสูงสุดปริญญาเอกสาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์ดำรงตำแหน่งสำคัญในแวดวงการศึกษามายาวนานกว่า 40 ปี มีตำแหน่งทางวิชาการสูงสุดเป็นศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินคุณภาพการศึกษา หากท่านใดติดตามข่าวสารในวงการการศึกษาบ้านเราอยู่เป็นระยะ จะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มีการเกิดขึ้นของรูปแบบโครงการสอนอย่าง IEP และ IIP และมีการวัดผลประเมินผลผู้เรียนด้วยแบบทดสอบหลากหลายชื่อเรียก อาทิ O – NET, PISA  เพื่อให้ครูผู้สอนและสถานศึกษามีความพร้อมอยู่เสมอที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและทันสังคมโลก ดร.ภัณฑิรา เมื่อครั้งสังกัดอยู่ที่ สำนักวิชาการและมาตรฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ก็ได้ดำรงตำแหน่งเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายการจัดการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 และ การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการวัดและประเมินแบบ PISA ดร. ภัณฑิรา ถือเป็นหนึ่งในสุดยอดนักคิดและนักเขียนของวงการการศึกษาไทย การันตีด้วยผลงาน 5 งานวิจัย 13 ตำรา ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์แก่ครูผู้สอนทุกท่านเพื่อใช้ในการอ้างอิง ประกอบการสอนนักเรียนนักศึกษาต่อไป  ยิ่งไปกว่านั้นดร. ภัณฑิรา หรืออาจารย์เล็ก ยังเป็นต้นแบบและถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์แก่ครูผู้สอนยุคใหม่อยู่เสมอๆ ในหลากหลายหัวข้อ อาทิ บรรยายการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่ห้องเรียน เป็นต้น ปัจจุบันนอกจากผลงานที่ได้กล่าวมาข้างต้นอาจารย์ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการทุ่มเทเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาและเทคนิคการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยแก่พ่อแม่ผู้ปกครองและชุมชนโดยตรง ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี นาฏศิลป์ ปริญญาโท...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาเพ็ญ เตชะเพิ่มผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์นักพัฒนา ดีกรีครูภาษาดีเด่น – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาเพ็ญ เตชะเพิ่มผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาเพ็ญ เตชะเพิ่มผล สำเร็จการศึกษาสูงสุดปริญญาเอกสาขาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เป็นอาจารย์พิเศษ และนักวิชาการอิสระ วิทยากรบรรยายทั้งของภาครัฐและเอกชน กว่าหลายทศวรรษที่อาจารย์ดำรงตำแหน่งสำคัญในแวดวงการศึกษา ไม่ว่าจะเป็น รองคณบดีคณะคุรุศาสตร์ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ คณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพครู คณะกรรมการสภาคณาจารย์   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  และ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และผู้อำนวยการ โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาเพ็ญ เป็นนักคิดผู้มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล และทันสมัย เมื่อปี พ.ศ. 2547 ยุคที่การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือ CAI เป็นเรื่องใหม่ในวงการการศึกษา อาจารย์เป็นผู้ที่ลุกขึ้นมาศึกษา วิจัย หาข้อมูลเชิงลึกทั้งคุณภาพ และปริมาณ ปฏิบัติจริงเพื่อให้ทราบถึงผลลัพธ์และวิธี การใช้สื่อช่วยสอน จนสำเร็จเป็นผลงานวิจัย “การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ CAI และใช้ชุด English-Time เป็นอุปกรณ์หลัก”  ซึ่งทำให้ได้ข้อสรุปว่าเด็กไทย สามารถเก่งและเป็นอัจฉริยะด้านภาษาได้ผ่านการเรียนรู้จากเพลง เกม นิทาน                     ...
อาจารย์ประพิณพร เย็นประเสริฐ อดีตผู้อำนวยการ ผู้ต้องการเห็นเด็กไทยรักการอ่าน – อาจารย์ประพิณพร เย็นประเสริฐ อาจารย์ประพิณพร เย็นประเสิรฐ สำเร็จการศึกษาสูงสุดสาขาการจัดการการเรียนรู้โดยตรง ปริญญาโท  ครุศาสตรมหาบัณฑิต ปัจจุบันอาจารย์ประพิณพรทำงานจิตอาสาพัฒนาการอ่านให้กับโรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม จังหวัดนนทบุรี โดยดำรงตำแหน่งเป็นประธานสถานศึกษา กว่า 24 ปีที่อาจารย์ดำรงตำแหน่งสำคัญในแวดวงการศึกษา โดยเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานวิทยา โรงเรียนมีชื่อเสียงแห่งนนทบุรีกว่า 5 ปี ปัจจุบันอาจารย์ได้ใช้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่สั่งสมมาแบ่งปัน และให้ความรู้แก่ผู้ปกครองมากมายทั่วประเทศไทย โดยมุ่งหวังให้ผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการอ่าน และปลูกฝังค่านิยมรักการอ่าน และรู้สึกถึงคุณค่าของหนังสือ ตามรอยพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ตลอดระยะเวลาของการทำงานอยู่ในวงการการศึกษา อาจารย์ประพิณพร หรือครูพรของลูกศิษย์ได้ริเริ่มโครงการและสานต่อกิจกรรมมากมาย เพื่อส่งเสริมการอ่าน อาทิเช่น ร่วมถ่ายทอดความรู้ผ่านรายการโทรทัศน์ครูในตอน “พี่สอนน้องอ่าน” เป็นผู้ริเริ่มกิจกรรม “พี่ชวนน้องให้ลองอ่าน” และโครงการ “พี่สอนน้องอ่าน” ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร “หนังสือเปรียบเสมือนธนาคาร” – อาจารย์ประพิณพร เย็นประเสิรฐ  แม้ว่าปัจจุบันอาจารย์จะไม่ได้ดำรงตำแหน่งในวงการการศึกษาโดยตรงอย่างเช่นเคย แต่อาจารย์ก็ยังคงเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ว่าอยากมีส่วนช่วยให้ สังคมไทย เป็นสังคมแห่งการอ่าน และคุณพ่อคุณแม่สนใจและหันมาสนับสนุนให้ลูกๆ รักการอ่าน โดยปัจจุบันอาจารย์เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องของการเลี้ยงดูบุตรภายใต้หัวข้อต่างๆ อาทิ “พัฒนาลูกรัก สู่การเป็นอัจฉริยะตัวน้อย” “การพัฒนาทักษะความคิด ด้วย STEM”  “เทคนิคการพัฒนาสมอง 2 ด้าน” “ปั้นรัก ลูกน้อย เพิ่มทักษะสู่ความเป็นเลิศ”  “เทคนิคมหัศจรรย์ ปั้นลูกให้ฉลาด สมาร์ทและใฝ่ดี” และ “เทคนิคมหัศจรรย์ ปั้นลูกสู่อัจฉริยะ” ประวัติการศึกษา ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต...
ดร.นนทชนนปภพ ปาลินทร (NONTACHANONPAPHOP PALINTORN)  ประวัติการปฏิบัติหน้าที่ครู-อาจารย์ รับราชการครู ตําแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านนาบัว อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2541 ถึง วันที่ 17 เมษายน 2556 ปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 ถึง วันที่ 1 มิถุนายน 2557 ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557 ถึง วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี ชื่อวุฒิปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 2) ชื่อย่อปริญญา คบ. สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย สถาบันที่จบ สถาบันราชภัฏเลย พ.ศ.ที่จบ 2541 นักศึกษาทุนโครงการคุรุทายาท...
ประวัติการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ- การศึกษาดุษฎีบัณฺฑิต (วิทยาศาสตรศึกษา)  พ.ศ. 2550 Doctor of Education (Ed.D.), Science Education (English Program)- ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) พ.ศ. 2546 Graduate Diploma (Grad. Dip.), Teaching Profession, March 2003- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี) พ.ศ. 2545 Bachelor of Science (B.Sc.), Chemistry, March, 2002 ประกาศนียบัตรUniversity of Wisconsin-Madison, USA School of Education, Department of Curriculum and Instruction- Program to Promote Research Methods in Science...
นางปรียาพันธ์ เสือดี นักสังคมและผู้บริหารไฟแรง หญิงแกร่งแห่งบ้าน Minor Smart Kids – นางปรียาพันธ์ เสือดี นางปรียาพันธ์ เสือดี หรือ “พี่แจ๊ค” แห่ง Minor Smart Kids ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการทั่วไป (General Manager) ของ ไมเนอร์ สมาร์ท คิดส์ หรือชื่อเดิม ไมเนอร์ เอดูเคชั่น กรุ๊ป บริษัทไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงมิถุนายน 2562 คุณแจ๊คดำรงตำแหน่งกรรมการและหัวหน้าภารกิจ “โครงการ ๑ อ่านล้าน -ตื่น” โดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการจะเยี่ยมชมและติดตามผลการทำงานชุมชนต้นแบบการอ่านอยู่เสมอ ชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อร่วม กิจกรรมหนังสือตรงใจ จะได้รับทุนสนับสนุนจัดซื้อหนังสือจากงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ซึ่ง “กิจกรรมหนังสือตรงใจ” ริเริ่มขึ้นเพื่อให้สังคมเข้าใจถึงผลของบริจาคหนังสือที่ดีมีคุณภาพว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการอ่านของคนในพื้นที่นั้นๆ และเป็นการส่งเสริมการอ่านด้วยหนังสือใหม่ มีคุณภาพ เหมาะสมกับช่วงวัย และตรงใจผู้อ่านที่สุด ดังความตั้งใจของคุณแจ๊คที่ว่า “มอบหนังสือตรงใจ สร้างนิสัยรักการอ่าน เปลี่ยนการบริจาคหนังสือเหลือใช้ หนังสือเก่าเป็นการบริจาคเงินเพื่อให้ตรงใจผู้รับ สร้างเด็กรุ่นใหม่มีนิสัยรักการอ่าน” กิจกรรมหนังสือตรงใจ โครงการ ๑ อ่านล้านตื่น มีส่วนกระตุ้นในการพัฒนาให้เด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกลและโรงเรียนที่ขาดโอกาสนั้นได้ประโยชน์จากการอ่านหนังสือที่ตรงใจ มอบโอกาสให้กับเด็กๆ มีความพร้อมและมีความสุขในการเรียนรู้ นอกจากโครงการ ๑ อ่านล้านตื่น ที่คุณแจ๊คได้เป็นหัวหน้าภารกิจโครงการแล้ว คุณแจ๊คยังคงทุ่มเท...
คุณนันทวรรณ ศรีจันทร์   คุณนันทวรรณ  ศรีจันทร์  ผู้เชี่ยวชาญและนักวิเคราะห์ศักยภาพบุคคลด้วยลายผิวนิ้วมือ บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)     ประวัติการศึกษา ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาศิลปศาสตร์ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาประยุกต์ (การให้คำปรึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศนียบัตรการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร จากสถาบันสอนภาษา U.A ประวัติการฝึกอบรม Leadership management ระหว่างวันที่ 17-21 มีนาคม พ.ศ.2554 ณ ประเทศฮ่องกง โดยบริษัท เซ็นทรัลมาเก็ตติ้งกรุ๊ป (CMG) และ Jockey Asia Dermatoglyphics Specialist Training เข้าร่วมฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านการสแกนลายผิวนิ้วมือ โดย Winnie Yip จากสถาบัน DIMA Technology Limited จากประเทศฮ่องกง เดือน เมษายน พ.ศ.2554 Dermatoglyphics Analysis Training เข้าร่วมฝึกอบรมนักวิเคราะห์ศักยภาพด้านลายผิวนิ้วมือ โดย Winnie Yip จากสถาบัน DIMA Technology Limited...
นางณภัทร พิสมัย นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล คุณแม่ยุคใหม่เข้าใจวัยรุ่น – นางณภัทร พิสมัย นางณภัทร พิสมัย หรือคุณเอ เป็นอดีตนางงามเวทีระดับประเทศ จากเวที Miss Thailand World 1992    คุณเอสาวสวยจากจังหวัดสุรินทร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายสรรหาและฝึกอบรม  Recruit and Training ที่องค์กร Minor Smart Kids ในเครือ บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ด้วยความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ การสื่อสารและแบ่งปันประสบการณ์ให้แก่ผู้อื่น ทำให้นอกจากการเป็นผู้จัดการฝ่ายสรรหาและฝึกอบรมในองค์กรแล้ว คุณเอยังเป็นวิทยากรพิเศษ ร่วมบรรยายให้ความรู้ผู้ปกครองทั่วประเทศไทยในโครงการ Smart Kids on Tour  ของ Minor Smart Kids เพื่อการพัฒนาเยาวชนอย่างยั่งยืน ปลูกฝังการรักการอ่านและการพัฒนาทักษะให้กับเด็กไทยทั่วประเทศ เพราะความเป็นคุณแม่ ทำให้คุณเอมีความเข้าอกเข้าใจผู้ปกครองไทยทุกท่าน ที่อยากเห็นเยาวชนไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพ และถูกเลี้ยงดู ส่งเสริมทุกทักษะอย่างเต็มประสิทธิภาพ ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปริญญาโท สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประวัติการทำงาน ผู้จัดการฝ่ายขาย โครงการพิเศษ บริษัทกมล ประกันภัย จำกัด...