STEM +C

 • หนังสือ 14 เล่ม
 • เครื่องอ่าน 2 ชุด
 • DVDs & CD 7 แผ่น
 • โปสเตอร์ 10 แผ่น
 • AR Color Book พร้อมสีเทียน 8 สี
 • ชุดสร้างทักษะและจินตนาการ Engineer
 • ชุดแม่เหล็กมหัศจรรย์

เรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ รู้จักเทคโนโลยี สร้างสรรค์ชิ้นงานด้านวิศวกรรม พัฒนาแนวคิดด้านคณิตศาสตร์ ยกระดับภาษา เพื่อก้าวสู่ AEC

 • เรียนรู้เรื่องปรากฏการณ์ต่างๆใน ธรรมชาติ
 • มีคำถามพร้อมคำตอบในสิ่งที่เด็กอยากรู้คำตอบ
 • ฝึกการคิดวิเคราะห์ จินตนาการ พัฒนาตรรกะ หาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
 • พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ฝึกการประสานการทำงานระหว่างมือและสายตา
 • พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน 3 ภาษา อังกฤษ-จีน-ไทย เรียนรู้คำศัพท์-จีน-ไทย มากกว่า 2,000 คำ
SHARE