STEM

  • หนังสือ 6 เล่ม
  • เครื่องอ่านมินิวอลเตอร์
  • AR Color Book พร้อมสีเทียน 8 สี
  • ชุดสร้างทักษะและจินตนาการ Engineer
  • ชุดแม่เหล็กมหัศจรรย์

เรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ รู้จักเทคโนโลยี สร้างสรรค์ชิ้นงานด้านวิศวกรรม พัฒนาแนวคิดด้านคณิตศาสตร์

  • เรียนรู้เรื่องปรากฏการณ์ต่างๆใน ธรรมชาติ
  • มีคำถามพร้อมคำตอบในสิ่งที่เด็กอยากรู้คำตอบ
  • ฝึกการคิดวิเคราะห์ จินตนาการ พัฒนาตรรกะ หาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
  • พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ฝึกการประสานการทำงานระหว่างมือและสายตา
SHARE