คุณนันทวรรณ ศรีจันทร์

 

คุณนันทวรรณ  ศรีจันทร์ 

ผู้เชี่ยวชาญและนักวิเคราะห์ศักยภาพบุคคลด้วยลายผิวนิ้วมือ

บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 

 

ประวัติการศึกษา

 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาศิลปศาสตร์ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • กำลังศึกษา: ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาประยุกต์ (การให้คำปรึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ประกาศนียบัตรการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร จากสถาบันสอนภาษา U.A

ประวัติการฝึกอบรม

 • Leadership management ระหว่างวันที่ 17-21 มีนาคม พ.ศ.2554 ณ ประเทศฮ่องกง โดยบริษัท เซ็นทรัลมาเก็ตติ้งกรุ๊ป (CMG) และ Jockey Asia
 • Dermatoglyphics Specialist Training เข้าร่วมฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านการสแกนลายผิวนิ้วมือ โดย Winnie Yip จากสถาบัน DIMA Technology Limited จากประเทศฮ่องกง เดือน เมษายน พ.ศ.2554
 • Dermatoglyphics Analysis Training เข้าร่วมฝึกอบรมนักวิเคราะห์ศักยภาพด้านลายผิวนิ้วมือ โดย Winnie Yip จากสถาบัน DIMA Technology Limited ประเทศฮ่องกง เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554
 • เข้าร่วมหลักสูตร Basic Training and Intermediate Training โดรChen Hai Beng จากสถาบัน Brain Checker ระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคม พ.ศ.2556 กรุงเทพมหานคร
 • เข้าร่วมหลักสูตร Basic Training & Small Group Briefing (Analysis report) โดย Chen Hai Beng ระหว่างวันที่ 1-2 ตุลาคม พ.ศ.2560 ประเทศมาเลเซีย
 • เข้าร่วมหลักสูตร Family Consultation โดย Chen Hai Beng ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน พ.ศ.2562 กรุงเทพมหานคร
 • เข้าร่วมหลักสูตรการทำจิตบำบัดแบบครอบครัว โดยใช้เทคนิคซาเทียร์ (The Satir Model: Family Therapy) โดย ดร.นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์ ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน พ.ศ.2562 สถาบันพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
 • เข้าร่วมหลักสูตรการให้คำปรึษาจิตวิทยาเชิงบวก Positive Psychology ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม พ.ศ.2562 สถาบันพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
 • เป็นผู้เรียบเรียงเนื้อหา หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คู่มือชีวิตสู่ความสำเร็จ (Book of life) ที่เขียนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาวัลย์ หาญขจรสุข คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, อาจารย์หัวหน้าฝ่ายการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ (Gifted Education) สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
 • ปัจจุบันกำลังศึกษางานวิจัย ผลของโปรแกรมการเล่นบำบัดที่มีต่อความฉลาดทางสังคมของเด็กวัย 3-5 ปี ที่มีภาวะพฤติกรรมก้าวร้าว

ประวัติการทำงาน

 • ปัจจุบัน เป็นผู้เชี่ยวชาญ และนักวิเคราะห์ศักยภาพด้วยลายผิวนิ้วมือ ของบริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) รับรองโดยสถาบัน Brain Checker ที่มีสาขา 18 ประเทศทั่วโลก และเป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมศาสตร์ลายผิวนิ้วมืออเมริกัน American Dermatoglyphics Association (A.D.A) และเป็นผู้ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องศาสตร์การวิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพด้วยลายผิวนิ้วมือให้กับตัวแทน นักธุรกิจ และบุคคคทั่วไป
 • ปี พ.ศ.2558 – พ.ศ.2559 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับครู ผู้ปกครอง ทั่วประเทศ เรื่องการค้นหาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ ด้วยลายผิวนิ้วมือ โดยบริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ปี พ.ศ. 2555 – 2557 เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสแกนลายผิวนิ้วมือ และนักวิเคราะห์ ศักยภาพเด็ก รับรองโดยสถาบัน DIMA Technology Limited ประเทศฮ่องกง
 • ปี พ.ศ.2554 – พ.ศ.2555 Assistant Brand Manager Jockey for and Jenzen Swimwear, Central Marketing Group
 • ปี พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2550 Personal Assistant for Department Manager, DKSH Thailand (Lifestyle Product, Consumer Division)