ดร.ดุษฎี อุปการ

ประวัติการศึกษา

ค.บ. การศึกษาปฐมวัย (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค.ม. การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค.ด. การศึกษาปฐมวัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ

ครูอนุบาล โรงเรียนอนุบาล ไอ พี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล คินเดอร์การ์เทน กรุงเทพมหานคร

ความเชี่ยวชาญ

Executive Functions ของเด็กปฐมวัย

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย

การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

ดุษฎี บัณฑรพงศ์. (2554). การศึกษาบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมภาษาอังกฤษแก่เด็กวัยอนุบาล โรงเรียน อนุบาลธารทอง.OJED, 6(1), 923-934.

ดุษฎี บัณฑรพงศ์. (2554). อยากให้ลูกเก่งภาษาอังกฤษ พ่อแม่ช่วยได้อย่างไร. วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 10(1), 35-43.

ดุษฎี อุปการ. (2560). การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนกิจกรรมเสรีตามแนวคิดเครื่องมือทางปัญญาและการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างเอ็กเซ็กคิวทีฟฟังก์ชันส์ของเด็กอนุบาล. (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร.

ดุษฎี อุปการ, และ อรปรียา ญาณะชัย. (2561.). การเสริมสร้างพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยควรเลือกใช้ หลักการใด: “การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน” หรือ “การคิดเชิงบริหาร”. Veridian E  Journal, Silpakorn, 11(1), 1635-1651.

ดุษฎี อุปการ, และ อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร. (2562). การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนกิจกรรมเสรีตามแนวคิดเครื่องมือทางปัญญาและการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างเอ็กเซ็กคิวทีฟฟังก์ชันส์ของเด็กอนุบาล. วารสารครุศาสตร์,4(3), 217-237.

SHARE