ดร.ภู เอี่ยมเจริญยิ่ง

 

ดร.ภู เอี่ยมเจริญยิ่ง จบปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมจากมหาวิทยาลัย University of Bath ประเทศอังกฤษ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้านหุ่นยนต์และเครื่องจักรอัตโนมัติ โดยที่เคยผ่านการทํางานวิจัยและงานอุตสาหกรรม เป็นอดีตวิศกรอวุโสในบริษัท Magnecomp Precision Technology ผู้นําในการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ฮาร์ดดิสก์ระดับโลก

หลังจากทํางานในอุตสหกรรมการผลิต ดร ภู ได้ก่อตั้งบริษัทหุ่นยนต์ Project Lab ซึ่งมุ่งเน้นในงานด้านการศึกษา จัดจําหน่ายสินค้า และพัฒนาผลิตพันธ์ เป้าหมายหลักของบริษัทคือการพัฒนาเยาชน บุคลากร ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีในเวทีโลก

ความเชี่ยวชาญ

การศึกษารูปแบบ STEM Education

ระบบวิศวกรรม หุ่นยนต์ และ Mechatronics

งานออกแบบและวิจัยทางวิศวกรรม

การศึกษา

ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, University of Bath 2010 – 2014 (นักเรียนทุน University of Bath Scholarship)

ปริญญาตรี สาขาวิศกรรมเครื่องกลและไฟฟ้า, University of Bath 2010 – 2014 (เกียรตินิยมอันดับ 1)

ประวัติการทํางาน
ผู้คิดค้น และ สร้าง หุ่นยนต์เพื่อการศึกษาวิศวกรรมหุ่นยนต์แบบไร้หน้าจอ
หนึ่งในผลงานวิจัยและพัฒนาที่เรียกได้ว่าเป็นผลงานนวัตกรรมระดับโลก ที่ยังไม่มีแบรนด์ใดๆเคยสร้างมาก่อนโดยผลงานหุ่นยนต์Mojobot นี้ จัดทำขึ้นด้วยจุดประสงค์หลัก 2ประการ
ประการแรกเพื่อเป็นประโยชน์ด้านการศึกษาการเขียนโปรแกรม ประการที่สองเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้แก่คนไทย ทั้ง นักเรียน วิศวกร และนักประดิษฐ์

กรรมการผู้จัดการ, Project Lab Co. Ltd., 2016 – ปัจจุบัน

ดร. ภู ก่อตั้งบริษัท Project Lab ซึ่งทํางานเกี่ยวกับการศึกษา การจําหน่ายอุปกรณ์ และการพัฒนาผลิตพันธ์ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และการศึกษา ในฐานะกรรมการผู้จัดการ ดร. ภู ทําหน้าที่นําทีมงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และพัฒนาฝึกฝนนักเรียนด้วยคุณภาพ

วิศกรอาวุธโส, Magnecomp Precision Technology PLC, 2015 – 2016

บริษัท Magecomp เป็นผู้นําโลกในการผลิตชิ้นส่วนหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ ในฐานะวิศวกรอาวุธโส ดร. ภู ทํางานในแผนก Process Development และมีความรับผิดชอบในการออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรอัตโนมัติและกระบวนการผลิต

นักวิจัย, Airbus, 2011

ทํางานวิจัยในหัวข้อเกี่ยวกับ active และ semi-active suspension สําหรับการประยุกต์ใช้ใน landing gear ของเครื่องบิน งานนี้เป็นสัญญาว่าจ้างซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยปริญญาเอก เนื้อหาประกอบด้วยการวิเคราห์ความเป็นไปได้ และการ model และ simulate เพื่อทดสอบขีดความสามารถของเทคโนโลยีนี้

SHARE