ดร. สุพรรณิกา โกยสิน

 

ดร. สุพรรณิกา โกยสิน

ตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์                                                                     

สาขาที่มีความชำนาญ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์การรับรู้ระยะไกลการจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ ภูมิศาสตร์ทางทะเล

การศึกษา

ศศ.บ. (ภูมิศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ1 คณะ สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Master of Science (Remote Sensing and Geographic Information System), School of Advanced Technology, Asian Institute of Technology

 • Thesis title: Net Primary Productivity Estimation in Thailand by using Remotely Sensed Data)

Doctor of Philosophy, Department of Civil Engineering, The University of Tokyo

 • Thesis title: Development of Spatial 3-PG model for Net Ecosystem Productivity Estimation in Deciduous Broadleaf Forest.

ประสบการณ์

2544 – 2545 ผู้ช่วยนักวิจัย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย รับผิดชอบโครงการเกี่ยวกับการประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในงานด้านต่างๆ

2546 – 2548 ผู้ช่วยนักวิจัย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย รับผิดชอบทางแผนที่เขตคุ้มครองบริเวณชายฝั่งอันดามัน 5 จังหวัด และจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่โครงการชุ่มน้ำ จังหวัดกระบี่ 

2551 – 2553 นักวิจัย (Postdoctoral Researcher) ที่หน่วยงาน Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology ทางานวิจัยทางด้านการประยุกต์การรับรู้ระยะไกลกับแบบจำลองระบบนิเวศน์เพื่อคำนวณหาปริมาณการกักเก็บคาร์บอน

2554 – 2557 อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับผิดชอบการสอนวิชาต่างๆ ดังนี้

 •  วิชาที่สอนประจำในหลักสูตร วท.บ. (ภูมิศาสตร์) ได้แก่ วิชาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ I วิชาการทำแผนที่ดิจิทัล วิชาภูมิศาสตร์ทางทะเล วิชาการจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ วิชาแหล่งพลังงานกับการใช้ และดูแลปัญหาพิเศษ 

 • วิชาที่สอนประจำในระดับบัณฑิตศึกษาโครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน(ภาคพิเศษ)(สอนบางส่วน)ได้แก่ วิชาเทคนิคการ ตรวจสอบและประเมินการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และวิชาการศึกษา สหวิทยาการภาคสนาม

ผลงานวิจัย

2557 – 2558 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลนในรอบ 20 ปีเพื่อวิเคราะห์การกระจายตัวของสวนป่าโกงกางชั้น อายุต่างๆ

2556 – 2557 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลนในรอบ 20 ปี ตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม                          

2552 – 2553 Two separate periods of the LAI-Vis relationship using in situ measurements in a deciduous broadleaf forest.    

2551 – 2552 The potential of normalized difference soil index for soil water content estimation in Mongolia

ผลงานวิจัยของนิสิตที่อยู่ภายใต้การดูแลระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

2558 

 • การประเมินมวลชีวภาพในการจัดการสวนป่าโกงกาง ตาบลยี่สาร จังหวัดสมุทรสงคราม

รายละเอียด: ประเมินมวลชีวภาพของสวนป่าโกงกางในช่วงอายุที่แตกต่างกัน ด้วยการประยุกต์ ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม ข้อมูลภาคสนาม และ GIS

2557

 • การอยู่รอดของปะการังและหญ้าทะเล

รายละเอียด: ประเมินการเกิดปะการังฟอกขาว และสภาพปะการังด้วยรูปถ่าย และเทคนิคทางด้าน การรับรู้ระยะไกล และวิเคราะห์พื้นที่หญ้าทะเลเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้วยภาพถ่ายจาก ดาวเทียม

 • นโยบายข้าว: ทางรอดของชาวนาไทย

รายละเอียด: วิเคราะห์ปริมาณผลผลติ ข้าว ราคาผลผลิตข้าวของนโยบายประกันราคาข้าวกับ นโยบายจำนำ เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของแต่ละภาคในประเทศไทย

 • ตามรอยแผ่นดินไหว

รายละเอียด:วิเคราะห์ความถี่และแบบรูปการกระจายของการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยดว้ย เทคนิค GIS และการเตรียมพร้อมในการรับมือของชุมชนเวลาเกิดแผ่นดินไหว

 • หิ่งห้อยอัมพวา จากอดีตสู่ปัจจุบัน

รายละเอียด: วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงจุดการรวมตัวของหิ่งห้อย กับการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ก่อนและหลังเกิดตลาดน้ำอัมพวา

 • การคัดเลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสมสาหรับใช้เป็นศูนย์การจัดขยะมูลฝอยชุมชน ของจังหวัดสมุทรปราการ

รายละเอียด: วิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมสำหรับศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ด้วยปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเทคนิค GIS และรูปแบบการจัดการของศูนย์กำจัดมูลฝอย 

2556

 • เผด็จการทางเวลากับนโยบายรถคันแรก

รายละเอียด: วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้เวลาในกิจกรรมต่างๆ ของนิสติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์จากผลกระทบก่อนและหลังนโยบายรถคันแรก

 • การติดตามจุดเกิดเหตุการณ์ระเบิดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

รายละเอียด: วิเคราะห์ความถี่และแบบรูปการกระจายของจุดเกิดเหตุการณ์ระเบิดใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ด้วยเทคนิค GIS

 • ขอบเขตการให้บริการสัญญาณ 3G ในจังหวัดภูเก็ต

รายละเอียด: เปรียบเทียบขอบเขตการให้บริการสัญญาณ 3G ของแต่ละเครือข่าย และวิเคราะห์การ ติดตั้งเสาสัญญาณเพิ่มเติมด้วยเทคนิค GIS

 • การประเมินหาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการสำรวจและพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมในประเทศไทย

รายละเอียด: ประเมินหาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการสำรวจและพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมด้วยปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยใช้เทคนิค GIS และวิเคราะห์แบบรูปการกระจายของแหล่งปิโตรเลียม และความเป็นไปได้ในการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมแห่งใหม่ในประเทศไทย

 • แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงขอบเขตพื้นที่การศึกษาจากนโยบายการยุบโรงเรียน

รายละเอียด: วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงขอบเขตพื้นที่การศึกษาก่อนและหลังนโยบายการยุบ โรงเรียนด้วยเทคนิค GIS และประเมินผลกระทบต่อนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนที่ถูกยุบ

 • ความสมดุลของปริมาณไฟฟ้าในประเทศไทย

รายละเอียด: วิเคราะห์ปริมาณการผลิตและปริมาณการใช้ไฟฟ้าในแต่ละภาคของประเทศไทย และ คาดการณ์ปริมาณการผลิตและปริมาณการใช้ไฟฟ้าในอนาคต เพื่อหาแหล่งสำรองการผลิตไฟฟ้า

 • Reef image กับการประเมินสภาพแนวปะการัง

รายละเอียด:พัฒนาเทคนิคในการประเมินสภาพแนวปะการังด้วยรูปถ่ายและเทคนิคการรับรู้ ระยะไกล และประเมิณสภาพแนวปะการังด้วยเทคนิค reef image

 •  ฤๅ จะสิ้นปะการัง

รายละเอียด: ประเมินสภาพแนวปะการังด้วยเทคนิค reef image และเปรียบเทียบสภาพแนว ปะการังก่อนและหลังการเกิดปะการังฟอกขาว

2555

 • การเปรียบเทียบพื้นที่ให้บริการ 3G ระหว่างเครือข่ายในอำเภอเมืองเชียงใหม่ 

รายละเอียด: เปรียบเทียบขอบเขตการให้บริการสัญญาณ 3G ของแต่ละเครือข่าย และวิเคราะห์การ ติดตั้งเสาสญั ญาณเพิ่มเติมด้วยเทคนิค GIS

 • แนวโน้มการกระจายตัวของผู้ป่วยที่ใช้บริการโรงพยาบาลเลยจังหวัดเลย ปี 2550-2554

รายละเอียด: สร้างฐานข้อมูลผู้ป่วยที่ใช้บริการโรงพยาบาลเลย และวิเคราะห์การกระจายตัวของผู้ป่วย และวิเคราะห์แนวโน้มของผู้ป่วย

 • การหาที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลในอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

รายละเอียด: วิเคราะห์หาที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลที่เหมาะสมจากแหล่งการเพาะปลูกอ้อยและวิเคราะห์ขอบเขตการให้บริการของโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลเพื่อลดต้นทุนในการผลิตน้ำตาล

 • การวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด: วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่าจากจุด hot spot และค่า NDVI จากภาพถ่ายจากดาวเทียม

 • การหาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดในจังหวัดสมุทรปราการ

รายละเอียด: วิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดด้วยปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดย เทคนิค GIS

2554 

 • การวิเคราะห์หาเส้นทางสัญจรทางเรือที่เหมาะสมสาหรับให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ.เมือง หาดใหญ่ จ.สงขลา

รายละเอียด: วิเคราะห์พื้นที่หาเส้นทางสัญจรทางเรือที่เหมาะสมในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ด้วยปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเทคนิค GIS

 •  การวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมโดยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ กรณีศึกษา : คดีอาชญากรรมต่อทรัพย์สินในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

รายละเอียด: วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงการเกิดอาชญากรรม ด้วยปัจจัยต่างๆ เชิงพื้นที่เกี่ยวข้อง และ ข้อมูลทางสถิติคดีอาชญากรรมโดยเทคนิค GIS

 • การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นที่หน่วงน้ำฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครในเขตมีนบุรีและเขตลาดกระบัง

รายละเอียด: วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ ในแต่ละช่วงเวลาของพื้นที่หน่วงน้ำฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครด้วยภาพถ่ายจากดาวเทียม และเทคนิค GIS

 • ต้นแบบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการจัดการรถสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขน

รายละเอียด: สร้างฐานข้อมูลเส้นทางการเดินรถสวัสดิการและการใช้บริการของนิสิตและบุคลากรที่ได้จากแบบสอบถาม และเสนอการจัดการเส้นทางการเดินรถใหม่ด้วยเทคนิค GIS

ผลงานอื่นๆ 

2560 

 • เทคนิคการสารวจการใช้ที่ดินและการประเมินคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติเชิงสหวิทยาการ

รับผิดชอบ: เขียนบทที่ 6 การประยุกต์เทคนิคภูมิสารสนเทศในการสำรวจการประเมินการใช้ประโยชน์ ที่ดินและการแสดงผลข้อมูล และร่วมเขียนบทที่ 3 วิธีการ เทคนิค และเครื่องมือในการสำรวจการใช้ ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในระดับชุมชน (ในหัวข้อวิธีการเชิงปริมาณ) และบทที่ 9 การบูรณาการวิธีการและเทคนิคในการสารวจการใช้ที่ดินและการประเมินคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติ (ในหัวข้อการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์และบูรณาการข้อมูลทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากร)

2557 

 • หนังสือภูมิศาสตร์เทคนิค (โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน) รับผิดชอบ: เขียนบทที่ 4 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความสนใจเกี่ยวกับเด็ก

ผู้ดูแลเพจ “Teamบอยชมพู”

เนื้อหา: วิธีการเลี้ยงลูก การรับมือหรือการจัดการกับลูกเมื่อเกิดปัญหา ประสบการณ์การเดินทางทั้งในและนอกประเทศ สถานที่เที่ยวของเด็ก และบอกเล่าเรื่องราวความเป็นธรรมชาติของลูก

ผู้ดูแลเพจ “BigBoy Adventure”                                                                             

เนื้อหา: กิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กอายุ 3-5 ปี เน้นทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ unplugged coding กิจกรรม family camping สำหรับครอบครัว เน้นการเรียนรู้ธรรมชาติและเพิ่มความสัมพันธ์ ภายในครอบครัว กิจกรรม bigboy camping เน้นทักษะชีวิตให้กับเด็กอายุ 7-12 ปี และกิจกรรมทางน้า เน้นทักษะชีวิตในการสังเกตและการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ในทะเล