ทำเนียบคณาจารย์ผู้แปลและผู้จัดทำ

รายนามคณาจารย์ผู้แปลและผู้เขียน
คู่มือครู และ คู่มือพ่อแม่ผู้ปกครอง
อาจารย์ จินตนา ใบกาซูยี
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) อักษรศาสตร์บัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.S. Reading and Language Arts, Florida University, Florida, U.S.A.
ผู้แปล
– คู่มือพ่อแม่ผู้ปกครอง Learning Math with Albert เล่ม 1 และ 2
– คู่มือครู Learning Math with Albert
– คู่มือพ่อแม่ผู้ปกครอง Early Learning Program
– คู่มือพ่อแม่ผู้ปกครอง English – Time
– คู่มือครู English – Time
 
อาจารย์ ประพิณพร เย็นประเสริฐ
ค.ม. การจัดการการเรียนรู้ (ครุศาสตรมหาบัณฑิต)
ผู้เขียน
– คู่มือพ่อแม่ผู้ปกครอง “สร้างลูกให้เป็นอัฉริยะด้วย ชุดมหัศจรรย์ความรู้สำหรับเด็ก”
– คู่มือพ่อแม่ผู้ปกครอง “พัฒนาลูกรักสู่อัจฉริยะ”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธาวัลย์ หาญขจรสุข
วท.บ. (เคมี) วิทยาศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Ed.D. (Science Education) English Program
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้เขียน
– คู่มือชีวิตสู่ความสำเร็จ Book Of Life
 
อาจารย์กฤติยา เพศยนาวิน
ศษ.ม. การสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนต่างชาติ
(Teaching Chinese to Speakers of Other Languages) Guangxi University ,China.
ผู้แปล  
– คู่มือพ่อแม่ผู้ปกครองชุดหนังสือพัฒนาตรรกะ  Logic Thinking
 
อาจารย์ศศินภา ศรีณรงค์
ศศ.ม. การสอนภาษาจีน  
ผู้เขียน
– คู่มือพ่อแม่ผู้ปกครอง Hello Teddy 3 ภาษา
อังกฤษ จีน ไทย  
รายนามคณาจารย์ผู้แปลหนังสือชุด
ขุมทรัพย์โลกวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิรณันต์ รัตนธรรมพันธ์
วท.บ. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ขันทปราบ
วท.บ. (ธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D., D.I.C. (Geology), University of
             London, U.K.
ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
             เกียรตินิยมอันดับสอง
             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.S. (Computer Science), University of
Illinois at Urbana-Champaign, U.S.A.
Ph.D. (Computer Sciene), University of
Illinois at Urbana-Champaign, U.S.A.
รองศาสตราจารย์ ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์
วท.บ. (ชีววิทยาทางทะเลและการประมง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (ชีววิทยาทางทะเล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.S. (Marine Ecology), University of Oregon, U.S.A.
อาจารย์ ดวงแข สิทธิเจริญชัย
วท.บ. (สัตววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (สัตววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล ม่วงน้อยเจริญ
วท.บ. (ธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.S. (Geology), University of Alabama, U.S.A.
Ph.D. (Geology), University of North Carolina, U.S.A.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทนา คชเสนี
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.S. (Biology-Aquatic & Terrestrial Ecosystem), Eastern Michigan
             University, U.S.A.
รองศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง นัยนา ชัยบุตร
สพ.บ. (สัตวแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (Pathobiology) มหาวิทยาลัยมหิดล
M.I. (Biology), London
อาจารย์ ดร. ปัญญา จารุศิริ
วท.บ. (ธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (ธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D. (Geology), Queen’s University,
Kingston, Canada
รองศาสตราจารย์ พรรณี ชิโนรักษ์
วท.บ. (ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับสอง
             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (พฤกษศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รจิต วัฒนสินธุ์
วท.บ. (คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.S. (Mathematics specialized in Computer Science), Stanford University, U.S.A.
รองศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ พงศาพิชญ์
วท.บ. (ธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.S. (Geology), University of Washington, U.S.A.
Ph.D. (Geology), University of Washington, U.S.A.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชโรบล ธีรคุปต์
วท.บ. (ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (สัตววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D. (Entomology), Purdue University, U.S.A.
อาจารย์ วาสนา คูวณิชย์วงศ์
วท.บ. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร เส็งหะพันธุ์
วท.บ. (ฟิสิกส์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
A.M. (Physics), Harvard University, U.S.A.
Ph.D. (Physics), Boston University, U.S.A.
อาจารย์ วิโรจน์ ดาวฤกษ์
วท.บ. (ธรณีวิทยา) เกียรตินิยมอันดับสอง
             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.Sc. (Geology), Victoria University of
Wellington, New Zealand
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ พิสุทธอานนท์
วท.บ. (ธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.S. (Geochemistry), The Pennsylvania State University, U.S.A.
Ph.D. (Geochemistry), The Pennsylvania State University, U.S.A.
อาจารย์ ดร.ศิริชัย ธรรมวานิช
วท.บ. (สมุทรศาสตร์สกายะและเคมี)
             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (สมุทรศาสตร์สกายะและเคมี)
             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D. (Oceanography), Liverpool University, U.K.
อาจารย์ สธน วิจารณ์วรรณลักษณ์
วท.บ. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร.สมพร กมลศิริพิชัยพร
B.Sc. (Biochemistry), University of Auckland, New Zealand
ป.ร.ด. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมภพ เวชกาญจนา
วท.บ. (ธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.S. (Applied Geology), University of New South Wales, Australia
คุณสุภาพร พิสุทธอานนท์
วท.บ. (ธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ธนียวัน
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
M.S. (Microbiology-Immunology),
University of Louisville, U.S.A.
Ph.D. (Microbiology-Immunology),
University of Louisville, U.S.A.
รองศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ ยศยิ่งยวด
วท.บ. (สัตววิทยา) เกียรตินิยมอันดับสอง
             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.S. (Animal Behavior), University of
Hawaii, U.S.A.
Ph.D. (Sociobiology), University of Cambridge, U.K.

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอม ให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save