เพราะอะไรทักษะและความรู้ทางภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งที่เด็กในยุคนี้จำเป็นต้องมี อะไรทำให้ภาษาอังกฤษสามารถเข้ามามีบทบาทได้มากเช่นนี้ คำตอบของคำถามเหล่านี้คือ ประการแรก ภาษาอังกฤษนั้นได้กลายมาเป็นสื่อกลางในการสื่อสารที่ได้รับการยอมรับจากหลายประเทศทั่วโลก ภาษาอังกฤษถูกตั้งให้เป็นภาษาราชการในหลายประเทศ นอกจากนี้ภาษาอังกฤษยังมีบทบาทในเวทีโลกในการเป็นภาษากลางที่ตัวแทนของแต่ละประเทศ ใช้ในการสื่อสารหรือแสดงความคิดเห็นในการประชุมระดับโลกอีกด้วย ประการที่สอง ภาษาอังกฤษในฐานะภาษากลางที่ได้รับการยอมรับจากประเทศต่างๆทั่วโลก ทำให้แหล่งข้อมูลทางการศึกษา เนื้อหาความรู้แขนงต่างๆ ทั้งในรูปแบบของหนังสือ บทความ งานวิจัย หรือแม้แต่ข้อมูลในอินเตอร์เน็ตที่สำคัญๆ นั้นจึงถูกเขียนเป็นภาษาอังกฤษซะส่วนใหญ่ การจะเข้าถึงความรู้เหล่านี้ได้ จำเป็นต้องมีภาษาอังกฤษเป็นใบเบิกทางนั่นเอง กล่าวคือความรู้ทางภาษาอังกฤษจะช่วยให้คนเข้าถึงข้อมูลความรู้ได้สะดวกและดียิ่งขึ้น  หากต้องการทราบข้อมูลบางอย่าง การค้นหาด้วยคำในภาษาไทยอย่างเดียวนั้นอาจไม่เพียงพอ จึงต้องค้นหาด้วยภาษาอังกฤษจึงจะได้ข้อมูลเพิ่มมากยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นกัน ประการที่สาม นอกจากภาษาอังกฤษจะช่วยในด้านการศึกษาแล้ว ยังเป็นตัวช่วยในการทำงานด้วยเช่นกัน ในปัจจุบันมีบริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ภาษาอังกฤษถูกนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดระดับของผู้สมัครงานในหลายบริษัท เนื่องจากต้องมีการติดต่อกับทางสำนักงานใหญ่ซึ่งอยู่ที่ต่างประเทศ ดังนั้นภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อการทำงานนั่นเอง อย่างไรก็ตามไม่เพียงแต่งานบริษัทเอกชนเท่านั้น ในการรับราชการ งานบริการหรือการค้าขายเอง ภาษาอังกฤษก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นกัน ในปัจจุบัน มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยเป็นจำนวนมากขึ้นๆในแต่ละปี ทำให้แม้แต่คุณป้าร้านขายไก่ย่างตามท้องถนนเอง ก็ต้องพบปะกับลูกค้าชาวต่างชาติเช่นกัน ในกรณีของการค้าขายหรือการบริการ หากสามารถสนทนาภาษาอังกฤษได้ จะยิ่งเพิ่มโอกาสที่จะได้ลูกค้ามากและหลากหลายขึ้น ถือเป็นการเพิ่มยอดขายและรายได้นั่นเอง  ทางด้านข้าราชการ ชาวต่างชาติไม่เพียงแต่เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว แต่ยังมีบางส่วนที่เข้ามาอยู่อาศัยอย่างถาวรเช่นกัน ทำให้ต้องมีการทำเอกสารหรือติดต่อราชการเกิดขึ้น ภาษาอังกฤษจะช่วยลดปัญหาในการสื่อสารผิดพลาด ช่วยทำให้การทำงานสะดวกและง่ายมากยิ่งขึ้น ประการที่สี่ ภาษาอังกฤษช่วยให้การเดินทางไปต่างประเทศง่ายและสนุกยิ่งขึ้น เนื่องจากในหลายประเทศ จะมีป้ายที่มีภาษาอังกฤษกำกับอยู่ ช่วยให้สะดวกในการเดินทาง สามารถท่องเที่ยวได้โดยที่ไม่มีความรู้ทางด้านภาษาประจำประเทศนั้นๆด้วยซ้ำ ประการสุดท้าย ภาษาอังกฤษช่วยให้คนจากคนละประเทศที่พูดกันคนละภาษา สามารถมาพูดคุย สื่อสาร แลกเปลี่ยนความรู้ เรื่องราว ความคิดเห็นกันได้ การที่ได้รู้จักผู้คนที่แตกต่างกันทางด้านวัฒนธรรม ศาสนา หรือความเชื่อ จะช่วยเปิดโลกทัศน์ ทำให้มีความคิดและทัศนคติที่เปิดกว้าง เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้อีกด้วย ด้วยเหตุผลทุกประการที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ทำให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่เด็กๆควรเรียนรู้ไว้ที่สุดนั่นเอง

SHARE