นางปรียาพันธ์ เสือดี

นักสังคมและผู้บริหารไฟแรง หญิงแกร่งแห่งบ้าน Minor Smart Kids – นางปรียาพันธ์ เสือดี

นางปรียาพันธ์ เสือดี หรือ “พี่แจ๊ค” แห่ง Minor Smart Kids ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการทั่วไป (General Manager) ของ ไมเนอร์ สมาร์ท คิดส์ หรือชื่อเดิม ไมเนอร์ เอดูเคชั่น กรุ๊ป บริษัทไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงมิถุนายน 2562 คุณแจ๊คดำรงตำแหน่งกรรมการและหัวหน้าภารกิจ “โครงการ ๑ อ่านล้าน -ตื่น” โดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการจะเยี่ยมชมและติดตามผลการทำงานชุมชนต้นแบบการอ่านอยู่เสมอ ชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อร่วม กิจกรรมหนังสือตรงใจ จะได้รับทุนสนับสนุนจัดซื้อหนังสือจากงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ซึ่ง “กิจกรรมหนังสือตรงใจ” ริเริ่มขึ้นเพื่อให้สังคมเข้าใจถึงผลของบริจาคหนังสือที่ดีมีคุณภาพว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการอ่านของคนในพื้นที่นั้นๆ และเป็นการส่งเสริมการอ่านด้วยหนังสือใหม่ มีคุณภาพ เหมาะสมกับช่วงวัย และตรงใจผู้อ่านที่สุด ดังความตั้งใจของคุณแจ๊คที่ว่า

“มอบหนังสือตรงใจ สร้างนิสัยรักการอ่าน เปลี่ยนการบริจาคหนังสือเหลือใช้ หนังสือเก่าเป็นการบริจาคเงินเพื่อให้ตรงใจผู้รับ สร้างเด็กรุ่นใหม่มีนิสัยรักการอ่าน

กิจกรรมหนังสือตรงใจ โครงการ ๑ อ่านล้านตื่น มีส่วนกระตุ้นในการพัฒนาให้เด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกลและโรงเรียนที่ขาดโอกาสนั้นได้ประโยชน์จากการอ่านหนังสือที่ตรงใจ มอบโอกาสให้กับเด็กๆ มีความพร้อมและมีความสุขในการเรียนรู้

นอกจากโครงการ ๑ อ่านล้านตื่น ที่คุณแจ๊คได้เป็นหัวหน้าภารกิจโครงการแล้ว คุณแจ๊คยังคงทุ่มเท และ ให้ความสำคัญของการอ่าน และปลูกฝังค่านิยมรักการอ่าน โดยการเป็นหนึ่งในเจ้าภาพดำเนินโครงการ “ห้องสมุดมีชีวิต” โดย Minor Smart Kids ร่วมกับพันธมิตรหลายแบรนด์ เพื่อสนับสนุนหนังสือ และสื่ออุปกรณ์การเรียนต่างๆ แก่ห้องสมุดโรงเรียน และห้องสมุดชุมชน เพื่อให้ห้องสมุดเหล่านั้นน่าเข้าใช้ ให้ตรงกับคอนเซปต์ “ห้องสมุดมีชีวิต”

ปัจจุบันคุณแจ๊คยังคงเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ว่า อยากมีส่วนช่วยให้ สังคมไทย เป็นสังคมแห่งการศึกษา ดังนั้นนอกเหนือจากงานในส่วนของผู้บริหารที่ตนได้รับผิดชอบอยู่ คุณแจ๊คยังสละเวลาในการเป็นวิทยากรพิเศษ ประสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และสถาบันการศึกษา อาทิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนกระบวนการคิดและส่งเสริมการทำงานระหว่างหน่วยงานให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรที่ตนสังกัดและสังคมอย่างสูงสุด

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (สปท.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
  • สำเร็จหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง SML สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  

  • ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  • กรรมการและหัวหน้าคณะทำงาน โครงการ 1 อ่านล้านตื่น โดย สมาคมผู้จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT)
  • หัวหน้าภารกิจโครงการ 1 อ่านล้านตื่น โดย สมาคมผู้จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT)
  • วิทยากรพิเศษ บรรยายทั้งของภาครัฐและเอกชน