นายนนทชนนปภพ ปาลินทร

(MR.NONTACHANONPAPHOP PALINTORN) 

ประวัติการปฏิบัติหน้าที่ครู-อาจารย์

 • รับราชการครู ตําแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านนาบัว อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2541 ถึง วันที่ 17 เมษายน 2556
 • ปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 ถึง วันที่ 1 มิถุนายน 2557
 • ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557 ถึง วันที่ 1 ธันวาคม 2561

ประวัติการศึกษา

 • ระดับปริญญาตรี
  • ชื่อวุฒิปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 2) ชื่อย่อปริญญา คบ. สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย สถาบันที่จบ สถาบันราชภัฏเลย พ.ศ.ที่จบ 2541 นักศึกษาทุนโครงการคุรุทายาท รุ่นที่ 8 กระทรวงศึกษาธิการ
  • ชื่อวุฒิปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต                                                    ชื่อย่อปริญญา น.บ.
  •  สาขาวิชา/วิชาเอก นิติศาสตร์ สถาบันที่จบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.ที่จบ 2559
 • ระดับปริญญาโท
  • ชื่อวุฒิปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต                                                 ชื่อย่อปริญญา กศ.ม.
  •  สาขาวิชา/วิชาเอก การศึกษาปฐมวัย สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.ที่จบ 2546
 •  ระดับปริญญาเอก
  • ชื่อวุฒิปริญญาเอก การศึกษาดุษฎีบัณฑิต                                               ชื่อย่อปริญญา กศ.ด.
  •  สาขาวิชา/วิชาเอก การศึกษาปฐมวัย สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.ที่จบ 2554

ประสบการณ์ด้านการสอน

 • ระดับชั้นที่สอน ชั้นอนุบาล 2 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาบัว เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 2  

วิชาที่สอน การจัดกิจกรรมแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จํานวนปีที่สอน 14 ปี

 • ระดับชั้นที่สอน นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

    วิชาที่สอน สื่อการสอนสําหรับเด็กปฐมวัย, การจัดกิจกรรมสําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ, นวัตกรรมการสอนสําหรับเด็กปฐมวัย และอื่นๆ

    จํานวนปีที่สอน 1 ปี

 • ระดับชั้นที่สอน นักศึกษาระดับปริญญาโท ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

    วิชาที่สอน การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ, พัฒนาการทางภาษา

    จํานวนปีที่สอน 1 ปี

 • ระดับชั้นที่สอน นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี

    วิชาที่สอน สื่อการสอนสําหรับเด็กปฐมวัย, การจัดกิจกรรมสําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ, นวัตกรรมการสอนสําหรับเด็กปฐมวัย และ อื่นๆ

    จํานวนปีที่สอน 4 ปี

 • ระดับชั้นที่สอน นักศึกษาระดับปริญญาโท ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี

    วิชาที่สอน การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ, พัฒนาการทางภาษา

    จํานวนปีที่สอน 4 ปี

ประสบการณ์ด้านการนิเทศ

 • ระดับชั้นที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

    ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

    วิชา/งานที่เกี่ยวข้อง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จํานวนปีที่นิเทศ 1 ปี

 • ระดับชั้นที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี

    ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี

    วิชา/งานที่เกี่ยวข้อง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จํานวนปีที่นิเทศ 4 ปี

 • ระดับชั้นที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับปริญญาโท

    ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี

    วิชา/งานที่เกี่ยวข้อง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จํานวนปีที่นิเทศ 4 ปี

 • ระดับชั้นที่นิเทศ นิเทศโรงเรียนเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)

    ชื่อสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขตพื้นที่ การศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่ ประถมศึกษาอุบลราชธานี 1-5

    วิชา/งานที่เกี่ยวข้อง การจัดประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัย, การสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนประถมศึกษา จํานวนปีที่นิเทศ 2 ปี

เนื้อหา/สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ลําดับที่ 1 การจัดกิจกรรมแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย

ลําดับที่ 2 การจัดกิจกรรมแบบบูรณาการสําหรับเด็กปฐมวัย

ลําดับที่ 3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ตามแนวคิด constructivism, constructionism

ลําดับที่ 4 การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดด้วยรูปแบบ PICCA

ลําดับที่ 5 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มแบบร่วมกันคิด ช่วยกันทํา พร้อมนําเสนอ

ข้อมูลด้านการทํางานที่ผ่านมา เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเป็นวิทยากรฝึกอบรมผู้อื่น (เรียงจากเก่าที่สุด)

 • ประเภทการทํางาน ตําแหน่ง วิทยากรโครงการ การพัฒนาทัศนะใหม่ทางการศึกษาปฐมวัย สังกัด/ บริษัท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่เริ่มทํางาน พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2554
 • ประเภทการทํางาน ตําแหน่ง วิทยากรโครงการ การจัดประสบการณ์แนวใหม่เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เด็กปฐมวัย สังกัด/บริษัท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ปีที่เริ่ม ทํางาน พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2549
 • ประเภทการทํางาน ตําแหน่ง วิทยากรโครงการ คาราวานเสริมสร้างเด็กปฐมวัยเพื่อการเรียนรู้ สังกัด/ บริษัท สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 ปีที่เริ่มทํางาน พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2552 7.4 ประเภทการทํางาน ตําแหน่ง วิทยากร สัมมนาวิชาการเรื่อง วิกฤตปฐมวัย สังกัด/บริษัท มหาวิทยาลัยราชภัฏ ชัยภูมิ ปีที่เริ่มทํางาน พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2553

ประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครูหรือที่ใช้ประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้แก่ครู

รายละเอียด(เช่น เป็นวิทยากรให้การอบรมหลักสูตรใด แก่ผู้ใด จัดโดยหน่วยงานใด เรียงจากเก่าสุด)

 • วิทยากร/ผู้เขียนหลักสูตร (ครูปองครู) สังกัดห้างหุ้นส่วนจํากัดบ้านเฮา 2017 เป็นเวลา 2 ปี
  • หลักสูตรนวัตกรรมการเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย
  • หลักสูตรการวัดและประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย
  • หลักสูตรการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์สําหรับเด็กปฐมวัย
 • วิทยากรโครงการ การพัฒนาทัศนะใหม่ทางการศึกษาปฐมวัย สังกัด/บริษัท มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ เป็นเวลา 1 ปี
 • วิทยากรโครงการ การจัดประสบการณ์แนวใหม่เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัย สังกัด/บริษัท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นเวลา 1 ปี
 • วิทยากรโครงการ คาราวานเสริมสร้างเด็กปฐมวัยเพื่อการเรียนรู้ สังกัด/บริษัท สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นเวลา 1 ปี
 • วิทยากรโครงการ คาราวานเสริมสร้างเด็กปฐมวัยเพื่อการเรียนรู้ สังกัด/บริษัท สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นเวลา 1 ปี
 • วิทยากร ประชุมสัมมนาการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการ “การวิจัยในชั้นเรียน” ประจําปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเบญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี เป็นเวลา 1 ปี
 • เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสาระนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และมหาวิทยาลัยราชธานี
 • เป็นผู้เชี่ยวชาญและกรรมการสอบปากเปล่า สาระนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชธานี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมหาวิทยาลัยอื่นๆ

ผลงานวิชาการ

 • การเขียนบทความ
  • บทความเรื่อง การสอนแบบโครงการ ตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2552
  • บทความเรื่อง Constructionism Theory ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาจารย์ ฉบับที่ 2 ปีที่ 110 เดือน ธันวาคม 2553
  • บทความเรื่อง สมองและกระบวนการสารสนเทศในสมอง ตีพิมพ์ใน วารสารครการจน์ มหาวิทยาลัยกาญจนบุรี ฉบับที่ 3 ปีที่ 2 เดือน มิถุนายน-พฤศจิกายน 2554
  • บทความเรื่อง แผนการสอน : เข็มทิศสําหรับครูปฐมวัย ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาจารย์ ฉบับที่ 5 ปี ที่ 111 เดือนมีนาคม 2555
  • บทความวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนแบบ PICC เพื่อส่งเสริมทักษะการสร้างความรู้ของเด็กปฐมวัย ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 เดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2555
 • วิจัยทางการศึกษา
  • ปีการศึกษา 2546– ผลการจัดกิจกรรมการละเล่นด้วยการระดมพลังสมองที่มีต่อทักษะการจัดการของเด็กปฐมวัย
  • ปีการศึกษา 2555-การพัฒนารูปแบบการสอนแบบ PICC เพื่อส่งเสริมทักษะการสร้างความรู้ของเด็กปฐมวัย
  • ปีการศึกษา 2557-การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้เกมจับคู่
  • ปีการศึกษา 2558-ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการใช้แท็บเล็ตในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 2 
  • ปีการศึกษา 2559-ผลการจัดกิจกรรมประกอบอาหารที่มีต่อทักษะแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัย-ผลการจัดประสบการณ์แบบโครงการที่มีต่อทักษะการจัดการของเด็กปฐมวัย
  • ปีการศึกษา 2560-การพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมโยคะอาสนะ

 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอม ให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save