ผู้ช่วยศาสจารย์ ดร.สุธาวัลย์ หาญขจรสุขประวัติการศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

– การศึกษาดุษฎีบัณฺฑิต (วิทยาศาสตรศึกษา)  พ.ศ. 2550 Doctor of Education (Ed.D.), Science Education (English Program)

– ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) พ.ศ. 2546 Graduate Diploma (Grad. Dip.), Teaching Profession, March 2003

– วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี) พ.ศ. 2545 Bachelor of Science (B.Sc.), Chemistry, March, 2002 ประกาศนียบัตรUniversity of Wisconsin-Madison, USA School of Education, Department of Curriculum and Instruction

– Program to Promote Research Methods in Science Education, June 2006

ประกาศนียบัตร

University of Wisconsin-Madison, USA

     School of Education, Department of Curriculum and Instruction

  • Program to Promote Research Methods in Science Education, June 2006

ประสบการณ์ทำงาน

– อาจารย์ หัวหน้าฝ่าย การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ (Gifted Education) สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ

– หัวหน้าโครงการ Program for High-Ability Learners สำหรับเด็กปฐมวัยถึงประถมศึกษาที่มีศักยภาพสูง

– อาจารย์ประจำศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ รับผิดชอบด้านการประเมินศักยภาพและความสามารถพิเศษของเด็ก 

– จัดค่ายและกิจกรรมพิเศษสำหรับเด็กเพื่อส่งเสริมทักษะการคิด และทักษะทางอารมณ์-สังคม เช่น ค่ายเด็กเก่งสมองไว ค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย EQ & SQ ค่ายหนูน้อยนักคิดพิชิตปัญญาหา โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้สู่งานแอนิเมชั่นสร้างสรรค์สังคม

– บรรณาธิการวารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

– กรรมการและเลขานุการสมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์

– วิทยากรประจำ ในโครงการอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อโลกที่ยั่งยืน (โครงการ Move World Together: เคลื่อนโลกไปด้วยกัน) หัวข้อ “การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์” ระหว่างปี พ.ศ. 2556 ถึงปัจจุบัน จัดโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

– ร่วมกำหนดและดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กในสถานรองรับ “เพชรน้ำหนึ่ง” โดยรับผิดชอบโปรแกรมการส่งเสริมความสามารถตามความถนัด ความสนใจ และอัจฉริยภาพ (Kid Talents) กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

– วิทยาการบรรยายให้หน่วยงานของรัฐ โรงเรียน และเอกชน ในเรื่องการพัฒนาศักยภาพเด็กและความสามารถพิเศษ

– นักเขียนบทความวิชาการ บทความทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพเด็กตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และนิตยสารสำหรับแม่และเด็ก – ผู้แต่งหนังสือสำหรับเด็กให้แก่สำนักพิมพ์ต่างๆ 

– อาจารย์ผู้สอนนิสิตระดับปริญญาตรี โท เอก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รายวิชาที่เกี่ยวกับด้านการคิด การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และการพัฒนาศักยภาพมนุษย์

SHARE