ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาเพ็ญ เตชะเพิ่มผล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นักพัฒนา ดีกรีครูภาษาดีเด่น – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาเพ็ญ เตชะเพิ่มผล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาเพ็ญ เตชะเพิ่มผล สำเร็จการศึกษาสูงสุดปริญญาเอกสาขาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เป็นอาจารย์พิเศษ และนักวิชาการอิสระ วิทยากรบรรยายทั้งของภาครัฐและเอกชน

กว่าหลายทศวรรษที่อาจารย์ดำรงตำแหน่งสำคัญในแวดวงการศึกษา ไม่ว่าจะเป็น รองคณบดีคณะคุรุศาสตร์ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ คณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพครู คณะกรรมการสภาคณาจารย์   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  และ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และผู้อำนวยการ โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาเพ็ญ เป็นนักคิดผู้มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล และทันสมัย เมื่อปี พ.ศ. 2547 ยุคที่การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือ CAI เป็นเรื่องใหม่ในวงการการศึกษา อาจารย์เป็นผู้ที่ลุกขึ้นมาศึกษา วิจัย หาข้อมูลเชิงลึกทั้งคุณภาพ และปริมาณ ปฏิบัติจริงเพื่อให้ทราบถึงผลลัพธ์และวิธี การใช้สื่อช่วยสอน จนสำเร็จเป็นผลงานวิจัย “การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ CAI และใช้ชุด English-Time เป็นอุปกรณ์หลัก”  ซึ่งทำให้ได้ข้อสรุปว่าเด็กไทย สามารถเก่งและเป็นอัจฉริยะด้านภาษาได้ผ่านการเรียนรู้จากเพลง เกม นิทาน                       

“เพลง เกม นิทาน คือหัวใจสำคัญของการเรียนรู้ภาษาอย่างมีความสุข”

ปัจจุบันนอกจากสอนนักศึกษาแล้ว อาจารย์ได้ใช้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์มากมายในการทุ่มเทเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาและเทคนิคการพัฒนาศักยภาพเด็กไทย ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) เอกการประถมศึกษา วิทยาลัยครูพระนคร กรุงเทพฯ
 • ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
 • ปริญญาเอก สาขาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ

ประวัติการทำงาน

 • เคยดำรงตำแหน่ง
  • รองคณบดีคณะคุรุศาสตร์ ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ
  • คณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ
  • กรรมการสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ
  • หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ
  • ผู้อำนวยการ โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ
  • วิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาและเทคนิคการพัฒนาศักยภาพเด็กไทย ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
  • อนุกรรมการ โครงการ ๑ อ่านล้านตื่น โดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
  • อาจารย์พิเศษ และนักวิชาการอิสระ วิทยากรบรรยายทั้งของภาครัฐและเอกชน

ผลงานด้านวิชาการ

 • ท่านเป็นนักวิชาการ
 • อาจารย์สอนภาษาอังกฤษดีเด่น
 • อาจารย์นักพัฒนาดีเด่น
 • นักวิจัยผลงานทางวิชาการ ทางด้านการเรียน การสอนภาษาอังกฤษ
 • ศึกษาดูงานด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการเรียน การสอนครูไทยจากต่างประเทศ