ความเชี่ยวชาญพิเศษ

 • นักจิตวิทยาการตลาด (Psychology of Marketing) นักกลยุทธ์จิตวิทยาองค์กร (Organizational Psychology)
 • นักจิตวิทยาให้คำปรึกษา และแนะแนวด้านจิตวิทยา (Psychology and Guidance)
 • นักจิตวิทยาพัฒนาการ ประเมินและกระตุ้นพัฒนาการเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ (Development Skills Inventory for Children)

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ มหาวิทยาลัยพายัพ
 • กําลังศึกษาระดับปริญญาโท Development Practice (The Children and Youth Entrepreneur) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งปัจจุบัน  

 • กรรมการผู้จัดการ Twenty D Limited Partnership
 • วิทยากรด้านจิตวิทยาพัฒนาการ บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
 • กระบวนกรด้านจิตวิทยาการตลาด บริษัท The 1 Camp Marketing จํากัด
 • นักวิจัย เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ที่ปรึกษาจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก วัยรุ่นและครอบครัว เครือ Thai-Tec มหาวิทยาลัยศรีปทุม


ประสบการณ์การทำงาน

 • พ.ศ 2556 – 2563 นักจิตวิทยาพัฒนาการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

 • พ.ศ. 2561 – 2563 นักจิตวิทยาพัฒนาการ บ้านแจ่มใสคลินิก (คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น)

 • พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน กระบวนกรด้านจิตวิทยาองค์การ บริษัท THE 1 CAMP TRIANING จํากัด

 • พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ Twenty D Limited Partnership

ภาษาศาสตร์       

 • ไทย : อังกฤษ

ประสบการณ์ด้านวิชาการ

 • โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็กพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ห่างไกล ภาคเหนือตอนบน
 • โครงการบูรณาการทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลประชาชนเพื่ออุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพื้นที่ห่างไกล ภาคเหนือตอนบน พัฒนาหลักสูตรโครงการพัฒนาสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์เป็นศูนย์ความร่วมมือขององค์การ อนามัยโลก : WHO Collaborating Project Topic: Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM)
 • ผู้เชี่ยวชาญ คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) กรมสุขภาพจิต

 • ผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการระดับทุติยภูมิ (TEDA4I)

 • ผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการระดับตติยภูมิ (TDSI666)

  กรมสุขภาพจิต

 • ผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิซึมในระยะเริ่มแรกสำหรับเด็กไทย [Thai diagnostic autism scale: TDAS]

 • โครงการปฏิบัติการพัฒนาคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ประเมินพัฒนาการเด็กและคัดกรองโรคในกลุ่มภาวะออทิสติกด้วยแบบคัดกรอง(PDDSQ)

 • วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการ วางแผนรายบุคคล รวมถึงกระตุ้นพัฒนาการเด็ก เพื่อให้เด็กมี พัฒนาการที่ดีขึ้นเต็มศักยภาพ

 • โครงการปฏิบัติการหลักสูตร DANCE AND MOVEMENT THERAPY ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children

 • สนับสนุนงานวิชาการให้ข้อมูลด้านพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กในระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ การประชุมปฏิบัติการพัฒนามาตราฐานการวิจัย ระยะที่ 2 เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และการปฏิบัติงาน วิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice : GCP) กรมสุขภาพจิต
 • การอบรมโปรแกรม TEACCH (Treatment and education of Autistic and communication related handicapped children) โดย ดร.สมพร หวานเสร็จ
 • การอบรมโรค ASD ADHD LD และแนวทางการแก้ไขและปรับพฤติกรรมเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า
 • ผู้จัดงานประชุมวิชาการ The 4th Child Development and Mental Health (CDMH) International Forum
 • ผู้จัดงานการประชุมวิชาการ The 6th Child Development and Mental Health (CDMH)International Forum & The 4th Asia Pacific Neurofeedback/Biofeedback Conference
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children

 • ผู้จัดงานการประชุมวิชาการ The 7th Child Development and Mental Health (CDMH)International Forum Topic: Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM)

 • โครงการเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงและการจัดวางระบบควบคุมภายในระดับโรงพยาบาล การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในระดับตติยภูมิขั้นสูง

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการจิตวิทยาการระงับความรุนแรงในผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ด้วยหลักศิลปะ ป้องกันตัว Aikido การนิเทศงานสำหรับนักศึกษาและบุคลากรทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขในเรื่องสุขภาพจิตและ พัฒนาการเด็ก การบริการให้ข้อมูลในการศึกษาดูงานด้านพัฒนการเด็กแก่บุคลากรภายนอกกรมสุขภาพจิตทั้งใน และต่างประเทศ คณะทำงานโครงการการพัฒนาเกณฑ์การประเมินความพร้อมแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ สมุนไพรไทยปี 2565 กรมการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข

 • โครงการพัฒนาทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในระดับตติยภูมิขั้นสูง โครงการจิตวิทยาการระงับความรุนแรงในผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ด้วยหลักศิลปะป้องกันตัว Aikido โครงการหมอน้ำเงิน-ขาว ช่วยชาวบ้าน ภาคเหนือตอนบน

 • สอน/ให้คำปรึกษา ความรู้เกี่ยวการเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

 • คณะกรรมการ Cerebral palsy Clinic

 • คณะกรรมการ Hospital Authority Quality and Risk Management

วิทยากร – ด้านวิชาการ

 • วิทยากร หลักสูตรจิตวิทยาครอบครัว Family Psychology ณ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา จ.ลำพูน
 • วิทยากร หลักสูตรจิตวิทยาการสอน Classroom Management ณ โรงเรียนทับทอง กรุงเทพฯ
 • วิทยากร หลักสูตร DANCE AND MOVEMENT THERAPY มหาวิทยาลัยพายัพ
 • วิทยากร หลักสูตรการคัดกรองพัฒนาการเด็ก 0 – 5 ปี ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ระดับอาเซียน 4 ประเทศ ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
 • วิทยากร หลักสูตรสมาธิสั้นในเด็กและวัยรุ่น ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคกลาง สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
 • วิทยากรรับเชิญ รายการ Kids ทันข่าว (จิตวิทยาเด็ก) ช่อง Thai PBS
 • วิทยากรพิเศษ การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สถาบันปัญญาภิวัฒน์
 • วิทยากร กิจกรรมหลักสูตรพัฒนาการด้านอารมณ์และสังคม จ.ลำพูน
 • วิทยากรพิเศษ การจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • วิทยากร หลักสูตรการกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้า ศูนย์สุขภาพจิตที่1
 • วิทยากร Risk Management ระดับโรงพยาบาล ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
 • วิทยากร การส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัย ศูนย์สุขภาพจิต
 • วิทยากรสอนคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)
 • วิทยากรสอนการตลาดแนวใหม่ ธุรกิจ กับ Next Generation สถาบันปัญญาภิวัฒน์
 • วิทยากรสอนการตลาดแนวใหม่ ธุรกิจ กับ Next Generation มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • วิทยากร หลักสูตรจิตวิทยาบุคลิกภาพและการสื่อสารองค์กรภาคธุรกิจเอกชน
 • วิทยากร หลักสูตรจิตวิทยาบุคลิกภาพและการสื่อสาร เพื่อผู้ประกอบการวิชาชีพด้านบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • วิทยากร อบรมเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และการดำเนินชีวิตในยุคโควิด-19 สาขาวิชาการบัญชี และการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • วิทยากร หลักสูตร English Communication สาขาวิชาการบัญชี และการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • วิทยากร หลักสูตรพลังแห่งการรักตัวเอง ด้วย Self Esteem โรงเรียนสุขฤทัย
 • ผู้ดำเนินรายการ “Well-being and Active Learning: Finland and Other Countries” มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • วิทยากร อบรมเสริมสร้างทักษะสมอง EF (Executive Functions) และเลี้ยงลูกให้มีวินัยเชิงบวก บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
 • วิทยากร อบรมด้านจิตวิทยาพฤติกรรมผู้บริโภค มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • วิทยากร อบรมทักษะผู้ประกอบการ2023และทักษะการขาย โครงการ U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • วิทยากร อบรมด้านจิตวิทยาการสื่อสารด้านการตลาด สถาบันปัญญาภิวัฒน์
 • วิทยากร หลักสูตรจิตวิทยาการจัดการธุรกิจออนไลน์ให้ยั่งยืน มหาวิทยาลัยรังสิต
 • วิทยากร หลักสูตรการส่งเสริมทักษะนักจัดการความรู้ประจำฝ่ายและสำนัก (KM Facilitator) และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมกกท. การกีฬาแห่งประเทศไทย 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอม ให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save