อาจารย์จินตนา ใบกาซูยี

อดีตผู้อำนวยการสถาบันการแปลหนังสือ นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ – อาจารย์จินตนา ใบกาซูยี

อาจารย์จินตนา ใบกาซูยี หรืออาจารย์จิน นับเป็นหนึ่งในตำนานของวงการแปลและงานเขียนของการศึกษาไทยมายาวนานหลายทศวรรษ มีดีกรีเป็นนิสิตอักษรศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ จากรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และความเป็นนักศึกษาทุนของมหาวิทยาลัยฟลอริดา (Florida University) การันตีความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านภาษาอย่างหาที่เปรียบไม่ได้

อาจารย์ทำงานอยู่ในแวดวงการศึกษาไทยและได้มอบมรดกทางการศึกษาด้านภาษาสำหรับเยาวชนไว้มากมาย นับตั้งแต่ แบบเรียนภาษาไทยระดับประถมชุดมานี มานะ ที่หลายๆท่านคุ้นเคย เป็นผู้เขียน ผู้ตรวจและบรรณาธิการหนังสือสำหรับเยาวชน ในโครงการสารานุกรมสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้  และอีกหลากหลายผลงานเชิงวิชาการที่ล้วนเป็นคุโณปการแก่วงการการศึกษาไทยมาถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันแม้ว่าจะเกษียณอายุราชการไปแล้ว แต่อาจารย์จินยังคงให้ความรู้เชิงวิชาการแก่เหล่าคณาจารย์และผู้ให้ความสนใจทั้งภาครัฐและเอกชนในสาระ ข่าวสารด้านการศึกษาอยู่เสมอ โดยการเป็นวิทยากรด้านการพัฒนาหนังสือ การส่งเสริมการอ่าน การจัดทำสื่อการเรียนการสอนกลุ่มวิชา การใช้ภาษาในระดับประถมศึกษาของ สพฐ. และภาคเอกชน (ระดับประเทศ-ระหว่างประเทศ)

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาโทบรรณารักษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท In Reading and Language Arts, Florida University, Florida U.S.A.

ประวัติการทำงาน

 • ผู้อำนวยการสถาบันการแปลหนังสือ ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ ศธ.
 • ประธานผู้ตรวจหนังสือเรียนภาษาไทยระดับประถมศึกษา (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
 • กรรมการอำนวยการการประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี ของ ศธ.
 • ประธานตัดสินการประกวดหนังสือแปล-หนังสือสำหรับเด็กอายุ 3-5, 6-11ปี กระทรวงศึกษาธิการ
 • กรรมการ ผู้ตรวจ ผู้เขียน และบรรณาธิการหนังสือสำหรับเยาวชน ในโครงการสารานุกรมสำหรับเยาวชนฉบับเสริมการเรียนรู้

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  

 • วิทยากรด้านการพัฒนาหนังสือ การส่งเสริมการอ่าน การจัดทำสื่อการเรียนการสอน และกลุ่มวิชาการใช้ภาษาในระดับประถม ศึกษาของ สพฐ. และภาคเอกชน (ระดับประเทศ-ระหว่างประเทศ)

เกียรติประวัติ

 • ครูภาษาไทยดีเด่น

ผลงานที่สร้างชื่อเสียง

 • จัดทำโครงการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ประจำประเทศไทยของยูเนสโก
 • ริเริ่มก่อตั้งชมรมสร้างเสริมหนังสือสำหรับเด็กแห่งประเทศไทย
 • ร่วมก่อตั้งสมาคมการแปลและล่ามแห่งประเทศไทย

งานเขียน

 • หนังสือเรียนภาษาไทยระดับประถมศึกษา (ชุด มานี-มานะ)
 • หนังสือวิชาการด้านการ จัดทำสื่อการเรียนการสอน
 • หนังสือวิชาการด้านการจัดทำหนังสือสำหรับเด็ก
 • บทความการอ่าน การเขียน และการใช้ภาษาไทยสำหรับชั้นประถมศึกษา
 • เรื่อง ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

งานแปล

 • หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชนในโครงการ Asian Copublication Program
 • หนังสือวิชาการด้านการศึกษา (Education) และบทความวิชาการของสถาบันการแปล
 • คอลัมน์ Translate it ในหนังสือพิมพ์ Bangkok Post ฉบับวันอังคาร
 • ผู้แปลและบรรณาธิการหนังสือแปล ชุด ปั้นปัญญาเด็ก แปลจาก Child Craft จำนวน 13 เล่ม ของ World Book (ผู้แปลเรื่อง “โลกของเรา” จาก Our Earth ในชุดนี้)

ผู้ตรวจและบรรณาธิการ

 • ประธานผู้ตรวจหนังสือเรียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา
 • ประธานการตัดสินการประกวดหนังสือสำหรับเด็ก (3-5 ขวบ) ประจำปีของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ พ.ศ. 2515 – ปัจจุบัน
 • ประธานการตัดสินการประกวดหนังสือแปลสำหรับเด็ก (3-5, 6-11 ขวบ) ของกระทรวงศึกษาธิการ
 • บรรณาธิการหนังสือและวารสารสำหรับเด็ก
 • ผู้ตรวจหนังสือแปล (ของสถาบันการแปล)
 • ผู้ตรวจโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • ผู้ตรวจหนังสือชุดความรู้ “มหัศจรรย์ความรู้สำหรับเด็ก” แปลจาก The Child’s First Library of Learning (CFL) ของ Time Life (ETL Learning) จำนวน 24 เล่ม