อาจารย์ประพิณพร เย็นประเสริฐ

อดีตผู้อำนวยการ ผู้ต้องการเห็นเด็กไทยรักการอ่าน – อาจารย์ประพิณพร เย็นประเสริฐ

อาจารย์ประพิณพร เย็นประเสิรฐ สำเร็จการศึกษาสูงสุดสาขาการจัดการการเรียนรู้โดยตรง ปริญญาโท  ครุศาสตรมหาบัณฑิต ปัจจุบันอาจารย์ประพิณพรทำงานจิตอาสาพัฒนาการอ่านให้กับโรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม จังหวัดนนทบุรี โดยดำรงตำแหน่งเป็นประธานสถานศึกษา

กว่า 24 ปีที่อาจารย์ดำรงตำแหน่งสำคัญในแวดวงการศึกษา โดยเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานวิทยา โรงเรียนมีชื่อเสียงแห่งนนทบุรีกว่า 5 ปี ปัจจุบันอาจารย์ได้ใช้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่สั่งสมมาแบ่งปัน และให้ความรู้แก่ผู้ปกครองมากมายทั่วประเทศไทย โดยมุ่งหวังให้ผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการอ่าน และปลูกฝังค่านิยมรักการอ่าน และรู้สึกถึงคุณค่าของหนังสือ ตามรอยพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9

ตลอดระยะเวลาของการทำงานอยู่ในวงการการศึกษา อาจารย์ประพิณพร หรือครูพรของลูกศิษย์ได้ริเริ่มโครงการและสานต่อกิจกรรมมากมาย เพื่อส่งเสริมการอ่าน อาทิเช่น ร่วมถ่ายทอดความรู้ผ่านรายการโทรทัศน์ครูในตอน “พี่สอนน้องอ่าน” เป็นผู้ริเริ่มกิจกรรม “พี่ชวนน้องให้ลองอ่าน” และโครงการ “พี่สอนน้องอ่าน” ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

“หนังสือเปรียบเสมือนธนาคาร” – อาจารย์ประพิณพร เย็นประเสิรฐ 

แม้ว่าปัจจุบันอาจารย์จะไม่ได้ดำรงตำแหน่งในวงการการศึกษาโดยตรงอย่างเช่นเคย แต่อาจารย์ก็ยังคงเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ว่าอยากมีส่วนช่วยให้ สังคมไทย เป็นสังคมแห่งการอ่าน และคุณพ่อคุณแม่สนใจและหันมาสนับสนุนให้ลูกๆ รักการอ่าน โดยปัจจุบันอาจารย์เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องของการเลี้ยงดูบุตรภายใต้หัวข้อต่างๆ อาทิ “พัฒนาลูกรัก สู่การเป็นอัจฉริยะตัวน้อย” “การพัฒนาทักษะความคิด ด้วย STEM”  “เทคนิคการพัฒนาสมอง 2 ด้าน” “ปั้นรัก ลูกน้อย เพิ่มทักษะสู่ความเป็นเลิศ”  “เทคนิคมหัศจรรย์ ปั้นลูกให้ฉลาด สมาร์ทและใฝ่ดี” และ “เทคนิคมหัศจรรย์ ปั้นลูกสู่อัจฉริยะ”

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการเรียนรู้

 ประวัติการทำงาน

 • เป็นครูผู้สอน 12  ปี
 • รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนชลประทานวิทยา 7  ปี
 • ผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานวิทยา 5  ปี
 • เป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาโรงเรียนชลประทานวิทยา 2 ปี
 • เป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารงานทั่วไปโรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ปี
 • อนุกรรมการ โครงการ ๑ อ่านล้านตื่น โดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน : ประธานสถานศึกษา งานจิตอาสาพัฒนาการอ่าน จังหวัดนนทบุรี

ผู้เขียน

 • “สร้างลูกให้เป็นอัจฉริยะด้วย ชุดมหัศจรรย์ความรู้สำหรับเด็ก” ปี 2561
 • “คู่มือพ่อแม่ผู้ปกครอง ชุดพัฒนาลูกรักสู่อัจฉริยะ” ปี 2560

ผลงานอื่นๆ

 • ได้รับคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนดีเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ปี 2555 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • ได้ร่วมถ่ายทอดความรู้ผ่านรายการโทรทัศน์ครูในตอน “พี่สอนน้องอ่าน”ริเริ่มกิจกรรมพี่ชวนน้องให้ลองอ่าน และโครงการพี่สอนน้องอ่าน ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
 • วางระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับโรงเรียนชลประทานวิทยา
 • เป็นวิทยากรบรรยายประชุมผู้ปกครอง เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนอย่างไร ให้ลูก
  ของเราเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข”
 • พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนชลประทานวิทยา
 • พัฒนาการเขียนแ ผนการจัดการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนชลประทานวิทยา
 • ทำงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านนักเรียนกลุ่มที่อ่านไม่ออก อ่านไม่คล่อง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ด้วยวิธีการสอนแบบบันไดทักษะสี่ขั้นใน โครงการคลินิกภาษาไทย ปีการศึกษา 2557
 • เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง “พัฒนาลูกรัก สู่การเป็นอัจฉริยะตัวน้อย”,“การพัฒนาทักษะความคิด ด้วย STEM”, “เทคนิคการพัฒนาสมอง 2 ด้าน”, “ปั้นรัก ลูกน้อย เพิ่มทักษะสู่ความเป็นเลิศ”, “เทคนิคมหัศจรรย์ ปั้นลูกให้ฉลาด สมาร์ทและใฝ่ดี”, “เทคนิคมหัศจรรย์ ปั้นลูกสู่อัจฉริยะ”