อาจารย์ สตาร์ ดรุมาศ (อ.หมี)

คุณพ่อนักกลยุทธิ์การตลาด วิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจ – อาจารย์ สตาร์ ดรุมาศ  (อ.หมี)

อาจารย์สตาร์ ดรุมาศ หรือคุณหมี เป็นหนุ่มใหญ่ ใจดีปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปที่องค์กร Minor Smart Kids ในเครือ บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และวิทยากรพิเศษในโครงการ Smart Kids On Tour ของ Minor Smart Kids บรรยายให้ความรู้ผู้ปกครองทั่วประเทศไทย ปลูกฝังการรักการอ่านภายในครอบครัว ช่วยให้สังคมไทย เป็นสังคมแห่งการอ่าน และคุณพ่อคุณแม่สนใจและหันมาสนับสนุนให้ลูกๆ รักการอ่าน โดยปัจจุบันอาจารย์เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องของการเลี้ยงดูบุตรภายใต้หัวข้อต่างๆ อาทิ “ปั้นรักลูกน้อย สร้างทักษะ สู่ความเป็นเลิศ” “เทคนิคการเลี้ยงลูกยุคดิจิตอล ให้คิดเป็น เน้นทักษะ สู่ความเป็นเลิศ” และ “เคล็ดลับสร้างลูกรักให้เก่ง ฉลาด ดี มีสุข”

คุณสตาร์เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม และกล้าคิด กล้าลงมือทำ มีดีกรีเป็นผู้ประดิษฐ์ อุปกรณ์บังคับทิศทางการหว่านปุ๋ยที่ใช้ประกอบกับเครื่องหว่านปุ๋ย  และได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ออกโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อปี พ.ศ. 2556 และกว่า 10 ปีที่คุณสตาร์ดำรงตำแหน่งในแวดวงธุรกิจ เป็นผู้บริหารและผู้ กำหนดกลยุทธ์ วางแผนการจัดการเพื่อองค์กร ปัจจุบันคุณสตาร์สลัดภาพนักธุรกิจมาเป็นนักวิชาการ ดำเนินหน้าที่วิทยากรด้วยในทุกโอกาสที่สามารถ เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา และการให้โอกาสแก่เด็กๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี จิตวิทยาแนะแนว ม.ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต สงขลา
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  • ปริญญาเอก กำลังศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

  • ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธิ์การตลาด บริษัท Z Trading จำกัด (ในเครือบ. GMM Grammy จำกัด มหาชน)
  • กรรมการผู้จัดการ สถาบันพัฒนาประสิทธิภาพทรัพยากรมนุษย์
  • ผู้บริหารหน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • วิทยากรพิเศษบรรยายหน่วยงานราชการ-เอกชน หลักสูตรการให้การให้คำปรึกษากิจกรรมค่ายฟ้าใส , กิจกรรมการทำงานเป็นทีม ,สร้างพลังได้ด้วยใจ ฯลฯ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  

  • ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป – Minor Smart Kids ในเครือ บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  • วิทยากรพิเศษ บรรยายให้ความรู้ผู้ปกครองทั่วประเทศไทย เพื่อการพัฒนาเยาวชน ปลูกฝังการรักการอ่านและการพัฒนาทักษะ
  • ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยาสำหรับเด็ก และกิจกรรมส่งเสริมความถนัดเฉพาะทาง