🤓 คุณพ่อคุณแม่บางบ้านอาจกังวลว่าจะโน้มน้าวใจลูกยังไง ให้เด็กๆสนุกกับการอ่าน ชวนลูกอ่านหนังสืออย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพที่สุด วันนี้เรานำเคล็ด (ไม่) ลับ มาฝากกันค่ะ 🌟👍🏼

 

❤️1. พ่อ แม่ควรมีอารมณ์ร่วมไปกับนิทาน
❣️พูดคุยเรื่องที่จะอ่านกับเด็ก ยิ่งถ้าเด็กมองเห็นว่าผู้ปกครองสนุกกับการอ่านพร้อมทั้งมองดูภาพในหนังสือไปด้วยกันแล้ว เด็กจะยิ่งติดตามการอ่านไปด้วย ภาษาและประสบการณ์ในการอ่าน ที่เด็กได้รับในช่วงก่อนวัยเรียน คือ กูญแจสำคัญต่อพัฒนาการทางปัญญาของเด็ก เด็กๆได้รับความรู้ ทักษะ และคุณค่าจากการอ่าน จากนั้นจะใช้บทเรียนสิ่งที่ได้เรียนมาในชีวิตประจำวัน และในโรงเรียนของตนต่อไป

 

❤️2. อธิบายเหตุผลของเรื่องราวในนิทาน
❣️ผู้ปกครองควรอธิบายคำศัพท์ใหม่ๆ ให้เด็กเข้าใจ และควรพูดคุยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่อง และเหตุผลว่าทำไมเหตุการณ์นั้นจึงเกิดขึ้น แล้วควรถามความรู้สึกของเด็กต่อเหตุการณ์เหล่านี้ด้วย เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจกระตุ้นการคิดให้เด็กๆ

 

❤️3. สนับสนุนให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเอง
❣️ลองปล่อยให้เด็กได้มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทั้งข้อความ ที่บอกความหมายจากภาพในหนังสือ พูดคุยเรื่องป้ายโฆษณาร้านค้า ลมฟ้าอากาศ
ภูมิศาสตร์ หรือใบหน้าผู้คนแสดงอารมณ์ต่างๆ และอธิบายภาพให้เด็กเข้าใจ

 

❤️4. ส่งเสริม ชมเชย ให้กำลังใจเด็ก
❣️เมื่อเด็กอยู่ในกระบวนการเรียนรู้ ขอได้โปรดส่งเสริมสนับสนุนและชมเชยเด็ก การให้กำลังใจเด็กในเวลาที่ถูกต้องเหมาะสม จะช่วยผลักดันเพิ่มความก้าวหน้าในการอ่านและความเร็วในการเรียนรู้ของเด็กขึ้นไปอีก อีกทั้งยังช่วยปลูกฝังการรู้คิด และความเข้าใจให้เด็กอีกด้ว

 

SHARE