เคล็ดไม่ลับ 20 ทริคพัฒนาลูกน้อย (อายุ 0-12 ปี)

เมื่อก้าวเข้าสู่สังคมยุคใหม่ ในยุคที่ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คุณพ่อคุณแม่นับว่าเป็นแหล่งทรัพยากรสำคัญอย่างยิ่งที่เปรียบเสมือนคุณครูที่เข้าใจเด็กๆ มากที่สุด ซึ่งในการที่จะเตรียมความพร้อมและช่วยพัฒนาคุณภาพให้กับลูกๆ นั้น ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจของผู้ปกครองต่อโลกสมัยใหม่ก่อน โดย 20 ข้อนี้จะเป็นเทคนิคที่จะมาช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจสิ่งที่เปลี่ยนไปในโลกมากขึ้น และพร้อมที่จะถ่ายทอดให้เด็กๆ เพื่อนำพาให้พวกเขาไปสู่ความสำเร็จได้ในอนาคต

1. ความสำเร็จในชีวิตนั้นมีหลากหลายรูปแบบ คุณพ่อคุณแม่ควรช่วยสนับสนุนให้ลูกๆ ได้ทำสิ่งใหม่ๆ เชิงบวกอยู่เสมอถ้าหากมีโอกาส เช่น กิจกรรมช่วยเหลือและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม เป็นต้น

2. แสดงความยินดีหรือชื่นชมกับความสำเร็จกับเด็กๆ ถึงแม้จะเป็นสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้เด็กๆ ได้รู้สึกประทับใจกับแต่ละการกระทำและความพยายามของพวกเขาเอง ทั้งนี้ยังจะช่วยให้เด็กๆ สามารถค้นหาความถนัดส่วนตัวได้ง่ายและไวขึ้น

3. เนื่องจากโลกสมัยใหม่นั้นเปิดกว้างมากขึ้น คุณพ่อคุณแม่ควรที่จะสนับสนุนและช่วยให้เด็กๆ ได้เข้าใจความแตกต่างของผู้คนรอบตัว ไม่ว่าจะเชิงชาติพันธุ์ ศาสนา รสนิยมทางเพศ อายุ ความรู้สึก ความสามารถ ซึ่งการยอมรับและเข้าใจความแตกต่างของผู้อื่น จะช่วยขยายมุมมองและการปฏิบัติตนของเด็กต่อผู้อื่นได้ดี

4. คุณพ่อคุณแม่ควรที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีที่จะช่วยสาธิตและถ่ายทอดคุณค่าดีๆ ที่ยึดถือให้เด็กๆ ได้เข้าใจและลองปฏิบัติ เช่น ช่วยอธิบายให้เด็กๆ ได้เข้าใจความหมาย และเข้าใจว่าการกระทำนั้นๆ เมื่อปฏิบัติแล้วจะเป็นอย่างไรในโลกแห่งความเป็นจริง เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ความไม่เห็นแก่ตัว ความโอบอ้อมอารี เป็นต้น

5. ให้ความเป็นส่วนตัวกับลูกๆ และพยายามไม่จัดการและบงการทุกอย่างในชีวิตของเด็กๆ จนเกินไป

6. เป็นผู้ฟังที่ดี ตั้งใจฟังในสิ่งที่ลูกๆ พูด เพราะนั่นจะเป็นหนึ่งหนทางที่จะได้เรียนรู้และเข้าใจสิ่งที่เด็กๆ ต้องการจะสื่อ หรืออาจจะเป็นจุดสังเกตุที่ดีเพราะอาจจะสื่อในสิ่งที่เด็กๆ อาจจะไม่กล้าที่จะพูดกับผู้ปกครองก็ได้

7. ในช่วงเวลาวิกฤตและความผันผวนต่างๆ ทางเศรษฐกิจหรือโรคระบาด เช่น ช่วงโรคระบาดโควิด-19 ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญมากที่คุณพ่อคุณแม่ควรที่จะคำนึงถึงความกังวลใจและอารมณ์ของเด็กๆ เช่นกัน โดยที่ผู้ปกครองควรจะพร้อมที่จะตอบคำถาม ให้คำแนะนำ และวิธีแก้ปัญหาให้เด็กๆ อยู่เสมอ

8. คุณพ่อคุณแม่ควรจะเป็นพื้นที่ที่สบายใจให้แก่เด็กๆ ที่จะได้ระบาย สนับสนุน และให้คำแนะนำที่มีคุณภาพให้เสมอ เนื่องจากสภาวะลำบากใจต่างๆ ของเด็กๆ นั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

9. เด็กๆ ควรจะมีเวลาที่จะได้พักผ่อนและสนุกไปกับสิ่งรอบตัวในช่วงชีวิตวัยเด็กของเขา

10. ความคาดหวังจากผู้ปกครองต่อเด็กๆ ควรจะอยู่ในขอบเขตของความเป็นไปได้ และสัมพันธ์กับจุดเด่น-จุดด้อยของเด็กๆ แต่ละคน ควรจะมีความยืดหยุ่น สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามความต้องการ ความสนใจ และความกังวลใจของตัวเด็กเอง

11. เด็กๆ ควรมีความสามารถในการคิดด้วยตนเอง ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อการพัฒนาตนเอง

12. ให้ feedback กับเด็กๆ ที่ตรงไปตรงมาโดยที่ไม่วิจารณ์ เช่น ถ้าหากเด็กๆ ปฏิบัติตนไม่ดี คุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะเป็นฝ่ายที่ตักเตือน และชี้ให้เห็นว่าผลที่ตามมาต่อตนเองหรือต่อผู้อื่นจะออกมาเป็นอย่างไร

13. เมื่อเด็กๆ เติบโตขึ้น ผู้ปกครองก็ควรที่จะช่วยชี้นำให้เด็กๆ ได้เลือกที่จะตัดสินใจในตัวเลือกที่ดีที่สุดแก่ตัวของพวกเขา

14. สนับสนุนให้เด็กๆ ได้เลือกให้ความสำคัญกับผู้คนรอบตัวที่คอยสนับสนุนตัวของพวกเขา โดยเฉพาะ สมาชิกในครอบครัว ครูอาจารย์ ผู้ให้คำปรึกษาต่างๆ ในชีวิต หรือ เพื่อนๆ ที่จะคอยให้คำแนะนำและเสริมความมั่นใจ

15. ความยืดหยุ่นจะช่วยสร้างแรงผลักดันให้กับเด็กๆ เช่น เมื่อเจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก คุณพ่อคุณแม่ก็ควรที่จะเป็นกำลังใจและสนับสนุนให้เด็กๆ ได้มีความกล้าที่จะหาหนทางสร้างสรรค์ต่างๆ ที่จะมาพิชิตความท้าทายที่พบเจอได้ และช่วยทำให้เด็กๆ มองว่าเมื่อไหร่ที่เจอสถานการณ์ยากๆ นั้น ย่อมมีทางออกเสมอ

16. ผู้ปกครองควรจะพยายามสังเกตสุขภาพอารมณ์ของเด็กๆ อยู่เสมอ

17. กิจกรรมที่จะช่วยให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ที่ดีที่สุด คือ กิจกรรม 4Ms ได้แก่ กิจกรรมที่ Meaningful (มีความหมาย), Motivational (เป็นแรงจูงใจ), Manageable (สามารถจัดการได้) และ Multisensory (มีหลากหลายความรู้สึก) แต่อย่างไรก็ตาม คุณพ่อคุณแม่ก็ควรสังเกตว่าเด็กบางคนอาจจะต้องการความช่วยเหลือพิเศษกับการเรียนรู้บางมุมก็เป็นได้ เช่น เทคโนโลยี การบริหารจัดการเวลา หรือการจัดการ เป็นต้น

18. เด็กๆ ควรจะเข้าใจว่าชีวิตมีทั้งขาขึ้นและขาลง ซึ่งเด็กๆ ควรจะมีความสามารถที่จะบริหารจัดการได้ทั้งสองสถานการณ์ ผู้ปกครองควรจะสนับสนุนให้เด็กๆ ได้มีอิสระที่จะจัดการกับชีวิตของตัวเอง

19. คุณพ่อคุณแม่ควรที่จะช่วยสนับสนุนให้เด็กๆ มีส่วนร่วมกับการเป็นผู้ริเริ่มในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวโยงกับการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ การตั้งเป้าหมาย การมีความคิดเชิงผู้ประกอบการ และการมีจิตอาสา

20. สนับสนุนให้เด็กๆ กล้าที่จะตั้งคำถาม ค้นคว้าหาคำตอบ และชื่นชมความสนใจของเด็กๆ ไม่ว่าจะเป็นเชิงศิลปะ การรักการอ่าน หรือความสามารถที่จะปรับตัว ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญมาก เพราะจะช่วยสนับสนุนความฉลาด ความคิดสร้างสรรค์ และการมีส่วนร่วมของเด็กๆ ที่จะทำให้เด็กๆ รู้สึกเติมเต็มทางด้านต่างๆ ได้ดี

อ้างอิง: https://www.creativitypost.com/education/optimal-child-development-20-tips-for-parent

Tags:

Share:

Share on facebook
Share
Share on twitter
Share

You Might Also Like This

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566

เริ่มแล้ว! มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566

เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฏ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช “พระราชบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

Read More

สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 51

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน
สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 51 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 21

Read More

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอม ให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save