หากลูกคุณเข้าโรงเรียนอนุบาลเมื่ออายุสี่ขวบ แสดงว่าลูกของคุณได้ใช้เวลาอยู่กับคุณที่บ้านไม่นับเวลานอนถึง 17,500 ชั่วโมง ใช่หรือไม่

[4ปี x 365 วัน x 12 ชั่วโมง = 17,520]

เมื่อลูกของคุณเข้าโรงเรียน ในหนึ่งปีลูกจะใช้เวลาอยู่ที่บ้านถึงห้าเดือน

โดยเฉลี่ยเด็กแต่ละคนจะได้รับความสนใจจากครูประมาณ 11 นาทีต่อวันในการเรียนการสอนปกติ

เด็กๆ ต้องการช่วงเวลาสำหรับปรับความสมดุลทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ให้เหมาะสม

การพัฒนาด้านกายภาพจะต้องได้รับการใส่ใจดูแลมากขึ้น ด้วยการออกกำลังกายที่เหมาะสม รวมถึงด้านโภชนาการและการดูแลสุขภาพ

ต้องมีการวางแผนพัฒนาด้านสติปัญญาให้มากขึ้นในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยเลือกสื่อการเรียนรู้ที่สามารถทำให้โทรทัศน์, คอมพิวเตอร์ และแม้กระทั่งการเล่นเป็นเวลาในการเรียนรู้

การพัฒนาทางอารมณ์มีการเชื่อมโยงไปยังผู้ปกครองที่ใช้เวลาร่วมกับเด็กๆ พ่อแม่ที่มีเวลาน้อยจึงต้องมีการวางแผน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

SHARE