10 นิ้วมือบอกอะไรได้บ้าง

โปรแกรมวิเคราะห์ลายผิวนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว เพื่อประเมินอัจฉริยภาพรายบุคคลที่มีติดตัวมาแต่กำเนิด เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ได้ถูกพัฒนาขึ้นจากแนวคิดของนักวิชาการด้านการศึกษา นักวิทยาศาสตร์ แพทย์ และนักเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยนำเอาศาสตร์ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ เช่น ประสาทวิทยา จิตวิทยา พฤติกรรมศาสตร์ พันธุศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การศึกษา และการประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบ วิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ

ทำให้เราสามารถทราบและเข้าใจถึงอัจฉริยภาพที่ติดตัวมาแต่กำเนิด หรือได้รับการถ่ายทอดผ่านพันธุกรรม เป็นการใช้หลักทางวิทยาศาสตร์อธิบายถึงพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในแต่ละบุคคล ประเมินความสามารถและอัจฉริยภาพที่ติดตัวมาแต่กำเนิด เพื่อให้เราสามารถจัดสภาพแวดล้อม หาแนวทางการส่งเสริมให้เหมาะสม อีกทั้งยังใช้เป็นแนวทางในการเลือกสายการเรียน และเส้นทางการประกอบอาชีพได้อย่างดียิ่ง

ประโยชน์จากการประเมินอัจริยภาพรายบุคคลที่ติดตัวมาแต่กำเนิด

สำหรับวัยเด็กเล็ก

 • เข้าใจธรรมชาติที่แตกต่างของเด็กแต่ละคนทำให้สามารถเลี้ยงดูได้ง่ายขึ้น
 • ทราบถึงวิธีการสื่อสาร อันจะช่วยกระตุ้นพัฒนาการได้สมวัย
 • สามารถวางแผนการเรียนรู้ในช่วงแรกของชีวิตได้สอดคล้องกับความถนัดและตัวตนที่แท้จริง อันจะส่งเสริมการเรีนรู้ได้ถูกทางและเร็วขึ้น

สำหรับวัยเรียน

 • สร้างความเข้าใจและสัมพันธภาพที่ดีในระหว่างบุคคลอื่นๆ และสมาชิกในครอบครัว
 • ทำให้เข้าใจและสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมในการ เรียนรู้
 • เพื่อจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความสามารถที่เหมาะสมแต่ละบุคคล
 • ทำให้ตัดสินใจเลือกสายการเรียนต่อได้เหมาะสมกับศักยภาพและบุคลิกภาพ อันส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในสายอาชีพ
 • ค้นพบศักยภาพแฝงของแต่ละบุคคล

สำหรับบุคคลวัยทำงาน

 • ช่วยให้สามารถเลือกสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานอันส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าในสายอาชีพ
 • เข้าใจบุคลิกภาพและตัวตนที่แท้จริงอันจะช่วยให้รู้จักปรับตัวกับผู้ร่วมงาน และหัวหน้างานได้ดี

สำหรับองค์กร

 • ช่วยในการประเมินศักยภาพของบุคลากรในการรับพนักงานใหม่ให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานตั้งแต่แรก
 • ช่วยในการวางแผนจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้กับพนักงานเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
 • ช่วยเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งงานตามความถนัด
SHARE