A Child's First Library of Learning

หนังสือที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลก เป็นการเรียนรู้ด้วยการอ่าน การพูด การฟัง และการเล่นสนุกจากกิจกรรม ทำให้เด็กเกิดการพัฒนาไปสู่ความเป็นอัจฉริยะ

เปลี่ยน “การนิ่งเฉย” ให้เป็น “การกระตือรือร้น” ในการเรียนรู้
เปลี่ยนการเรียนรู้จากการอ่าน เป็นการเรียนรู้ตามสภาพแวดล้อมที่แท้จริง
เปลี่ยนการเรียนรู้ “สิ่งที่มองไม่เห็น” ให้เป็น “สิ่งที่มองเห็นได้”
Walter#3 อ่านเสียงที่อยู่ในหนังสือแบบสองภาษา (อังกฤษ-จีนกลาง) สามารถบันทึกเสียงและเล่นเสียงซ้ำได้ เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้รูปแบบใหม่ให้กับเด็ก
  • 2,000 หัวข้อความรู้ ถาม-ตอบ
  • 6,400 คลังคำศัพท์
  • 10,000 ไฟล์เสียง มีทั้งเสียงที่เกิดขึ้นจริง เสียงธรรมชาติ เสียงที่ให้ความรู้เพิ่มเติม และเสียงเพลง
  • ข้อมูลสำหรับพ่อแม่
องค์ประกอบภายในชุด
  • หนังสือ 24 เล่ม
  • คู่มือการใช้
  • หนังสือดรรชนี 1 เล่ม
  • วอลเตอร์#3 พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด