Convention on the Right of the Child

พัฒนาการของลูกรักปฐมวัย
พัฒนาการทางร่างกาย พัฒนาการทางด้านสังคม พัฒนาการทางด้านอารมณ์ และพัฒนาการทางด้านจิตใจ ของเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์กระทั่งหลังคลอด คือ ขบวนการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาของเด็ก

ใน 5 ปีแรกนั้นถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างสุขภาพที่ดี การเจริญเติบโต และสร้างทักษะกระบวนการการเรียนรู้ในโรงเรียน ครอบครัว สังคม และในชีวิต

งานวิจัยยืนยันว่า ใน 5 ปีแรกของชีวิตนั้นมีส่วนสำคัญในการพัฒนาสมองของเด็ก โดย 3 ปีแรกเป็นปีแห่งการพัฒนาโครงสร้างสมอง ประสบการณ์แรกเริ่มมีผลกระทบต่อจำนวนการเชื่อมโยงเซลล์ประสาท ซึ่งส่งผลต่อชีวิตในภายภาคหน้าต่อไป หมายความว่าประสบการณ์ดังกล่าวนี้จะมีอิทธิพลต่อทั้งทักษะการเรียนรู้ และด้านอารมณ์ และสังคม

เด็กๆนั้นจะเรียนรู้ได้เร็วในช่วงปฐมวัยมากกว่าในช่วงอื่น พวกเขาต้องการความรักและการเลี้ยงดูเพื่อพัฒนาความมั่นคงทางอารมณ์เพื่อให้พวกเขากลายไปเป็นเด็กที่มีความมั่นคงทางอารมณ์และมั่นใจ ทารก และเด็กเล็ก จะพัฒนาได้ดีเมื่อพวกเขาได้รับความรัก การใส่ใจ การให้กำลังใจ การปลุกใจ เทียบเท่ากับการให้สารอาหารเพื่อการเติบโตของร่างกาย

การเข้าใจลำดับขั้นของการเจริญเติบโตของเด็กนั้น ช่วยให้พ่อและแม่รู้ว่าควรคาดหวังอะไรจากพวกเขา และส่งเสริมพวกเขาในด้านใดบ้าง

เด็กทุกคนนั้น “มีสิทธิที่จะมีชีวิตรอด เป็นสิทธิที่จะได้รับการเลี้ยงดูทั้งทางร่างกาย จิตใจ ตลอดจนที่อยู่อาศัยให้เกิดความปลอดภัย และต้องได้รับการดูแลด้านสุขภาพจากบริการทางการแพทย์ และสิทธิที่จะได้รับการพัฒนา เด็กทุกคนต้องได้รับสิทธิรับการศึกษาที่ดี ได้รับโภชนาการที่เหมาะสม” (Convention on the Right of the Child)

แหละนี้คือหน้าที่ของ พ่อแม่ ผู้ปกครอง สมาชิกในครอบครัว ที่ต้องดูแลบุตรหลานของตนเพื่อให้แน่ใจว่า สิทธิของพวกเขานั้นได้รับการเคารพ ปกป้อง และเติมเต็ม

Credit: Child Development and Early Learning
SHARE