แบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้า

แบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้า

แบบประเมินหลังฟัง / พบผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ผลการสแกนลายผิวนิ้วมือ

  1 ข้อมูลทั่วไป

  อื่นๆ:

  2 โปรดเลือกช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่าน

  1. ความเหมาะสมของสถานที่

  5
  มากที่สุด
  4
  มาก
  3
  ปานกลาง
  2
  น้อย
  1
  น้อยที่สุด
  สถานที่มีความเหมาะสม*
  บรรยากาศของสถานที่*
  ความสะดวกการเดินทางไปสถานที่นัดหมาย ไม่ยุ่งยาก*
  ห้องจัดมีความเหมาะสม*

  2. เจ้าหน้าที่ต้อนรับ

  5
  มากที่สุด
  4
  มาก
  3
  ปานกลาง
  2
  น้อย
  1
  น้อยที่สุด
  กิริยามารยาทเรียบร้อย*
  เอาใจใส่ในการบริการ*

  3. ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์

  5
  มากที่สุด
  4
  มาก
  3
  ปานกลาง
  2
  น้อย
  1
  น้อยที่สุด
  ผู้เชี่ยวชาญมีการยกตัวอย่าง อธิบายรายงาน ให้คำแนะนำกับท่านอย่างชัดเจน*
  ผู้เชี่ยวชาญตอบคำถาม และชี้แจงข้อสงสัยของท่านอย่างชัดเจน*
  ท่านได้รับประโยชน์จากการพบผู้เชี่ยวชาญในครั้งนี้*

  3 ข้อเสนอแนะ / คำแนะนำอื่นๆ (ถ้ามี)

  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้เราได้นำไปปรับปรุง