ร่วมบรรยายพิเศษ Minor Smart Kids with KMUTT

ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา บ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณปรียาพันธ์ เสือดี ผู้จัดการทั่วไป ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษแก่นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียอาตส์ และหลักสูตร วท.บ.สาขาเทคโนโลยีมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ในหัวข้อเรื่อง “Digital Marketing”

ซึ่งการบรรยายพิเศษในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา DMT 441 (Special Topics in Digital Media Technology II)

ในการจับมือกันในครั้งนี้ ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย และบริษัท ซึ่งถือเป็นหนึ่งในองค์กรเอกชนและผู้ประกอบการ ได้แบ่งปันซึ่งความรู้ ความสามารถ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีมีเดียแก่กันและกัน เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมให้นักศึกษาผลิตผลงานดีๆ และสร้างสรรค์สู่สังคมต่อไป