ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษของ Minor Smart Kids และ Project Development บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

-การศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์
ประสบการณ์    –    อดีตนักเรียนแลกเปลี่ยนโรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ด และ Isle of Wight College ประเทศอังกฤษ
–   อดีตหัวหน้าสาขาวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ
  – อดีตครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวีชาชีพ และระดับชั้นประกาศนียบัตรวีชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ
– อดีตอาจารย์ประจำวิชาภาษาอังกฤษ สถาบันภาษา Edu @ Home มหิดล
– อดีตอาจารย์ประจำวิชาเตรียมความพร้อมการสอบ SAT Literature สถาบันภาษา Edu @ Home มหิดล

ผลงาน          –    รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันประกวดสื่อนวัตกรรมการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558  จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง  การแข่งขันประกวดสื่อนวัตกรรมการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

บรรณาธิการหนังสือคู่มือพ่อแม่ผู้ปกครอง Hello Teddy 3 ภาษา อังกฤษ – จีน – ไทย 

บรรณาธิการหนังสือคู่มือพ่อแม่ผู้ปกครอง สร้างลูกให้เป็นอัจฉริยะด้วย “ชุดมหัศจรรย์ความรู้สำหรับเด็ก”

SHARE