ดร. ดุษฎี อุปการ

ประวัติการศึกษา

ค.บ. การศึกษาปฐมวัย (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค.ม. การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค.ด. การศึกษาปฐมวัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ

ครูอนุบาล โรงเรียนอนุบาล ไอ พี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล คินเดอร์การ์เทน กรุงเทพมหานคร

ความเชี่ยวชาญ

Executive Functions ของเด็กปฐมวัย

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย

การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

ดุษฎี บัณฑรพงศ์. (2554). การศึกษาบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมภาษาอังกฤษแก่เด็กวัยอนุบาล โรงเรียน อนุบาลธารทอง.OJED, 6(1), 923-934.

ดุษฎี บัณฑรพงศ์. (2554). อยากให้ลูกเก่งภาษาอังกฤษ พ่อแม่ช่วยได้อย่างไร. วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 10(1), 35-43.

ดุษฎี อุปการ. (2560). การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนกิจกรรมเสรีตามแนวคิดเครื่องมือทางปัญญาและการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างเอ็กเซ็กคิวทีฟฟังก์ชันส์ของเด็กอนุบาล. (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร.

ดุษฎี อุปการ, และ อรปรียา ญาณะชัย. (2561.). การเสริมสร้างพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยควรเลือกใช้ หลักการใด: “การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน” หรือ “การคิดเชิงบริหาร”. Veridian E  Journal, Silpakorn, 11(1), 1635-1651.

ดุษฎี อุปการ, และ อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร. (2562). การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนกิจกรรมเสรีตามแนวคิดเครื่องมือทางปัญญาและการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างเอ็กเซ็กคิวทีฟฟังก์ชันส์ของเด็กอนุบาล. วารสารครุศาสตร์,4(3), 217-237.

การบริการวิชาการ

1. วิทยากรโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ ประจำปีงบประมาณ 2555
2. วิทยากรโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ ประจำปีงบประมาณ 2554
3. วิทยากรวิพากษ์งานวิชาการในการประชุมปฏิบัติการ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนิทรรศการทางวิชาการ “เปิดโลกการศึกษาพัฒนาครูทั้งระบบ” ณ จังหวัดน่าน
4. วิทยากรอบรม “นิทานและกิจกรรมเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย” ณ จังหวัดน่าน
5. วิทยากรอบรม “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่อาเซียน” ณ จังหวัดอุตรดิตถ์
6. วิทยากรอบรม “การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทางานของสมองสำหรับเด็กปฐมวัย” ณ จังหวัดน่าน           7. วิทยากรอบรม “Executive Functions กับการพัฒนาเด็กปฐมวัย” ณ จังหวัดอุตรดิตถ์
8. วิทยากรอบรม “หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560: สู่การนาไปปฏิบัติจริงของสถานศึกษาและครูผู้สอน” ในวันที่ 5 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก
9. วิทยากรอบรม “หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560: สู่การนำไปปฏิบัติจริงของสถานศึกษาและครูผู้สอน” ในวันที่ 9 มกราคม 2561 ณ โรงแรมโฆษิต ฮิลล์ จังหวัดเพชรบูรณ์                                           10.วิทยากรอบรมการผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังแดง จังหวัดอุตรดิตถ์
11.วิทยากรอบรม “หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 และการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย” ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
12.วิทยากรอบรม “หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 สู่การนำไปปฏิบัติจริงของสถานศึกษาและครูผู้สอนจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา” ในวันที่ 24 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนโฆษิตวิทยา จังหวัดเพชรบูรณ์                     13.วิทยากร “การประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2561-2562” โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ และคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยจังหวัดบึงกาฬ จาก 4 กระทรวงหลัก ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิล จังหวัดนครพนม
14.วิทยากรอบรมหลักสูตร “ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยที่ไม่มีวุฒิการศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย” ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม2562 ณ ห้องทิวลิปโรงแรมดิเอ็มเพรสน่าน จังหวัดน่าน
15.วิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสัมมนาขยายผล/ ต่อยอดผลงานวิจัย นวัตกรรมและแนวทางปฏิบัติที่ดีของการจัดการศึกษาปฐมวัยสู่หน่วยงาน/สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมคัทลียา ชั้น 4 โรงแรมฟรายเดย์ จังหวัดอุตรดิตถ์                                                              16. วิทยากรอบรม “ทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สาเร็จ: Executive Functions (EF) สู่การจัดประสบการณ์การ เรียนรู้เด็กปฐมวัย” ในการสัมมนาขยายผล/ ต่อยอดผลงานวิจัย นวัตกรรมและแนวทางปฏิบัติที่ดีของการจัดการศึกษาปฐมวัยสู่หน่วยงาน/สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ในวันที่ 2 มิถุนายน 2562 ณห้องประชุม คัทลียา ชั้น 4 โรงแรมฟรายเดย์ จังหวัดอุตรดิตถ์                                                                                     17. วิทยากรอบรม “การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสาหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี” ในวันที่ 4 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองคก์การบริหารส่วนตำบลนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร                                                            18. วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนา เด็กปฐมวัยแห่งชาติ และการจัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประเภทศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (SAR) ประจำปี พ.ศ.2562 รุ่นที่ 3 เรื่อง “มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ: ด้านการบริหารจัดการ และด้านการจัด ประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย” ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งปัจจุบัน: ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์