นายยุทธการ นูนทะธรรม 

 

นายยุทธการ นูนทะธรรม 

ว.ด.ป. เกิด : 22 เม.ย. 2524 อายุ 39 ปี

ที่อยู่ปัจจุบัน : 14 ม. 5 บ้านป่าติ้ว ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 

 

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  Bachelor of Engineering (B.Eng.)

วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering) ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิศวกรรมชีวเวช (หลักสูตรสหสาขาวิชา) (Biomedical Engineering) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม Bachelor of Science Program in Biology มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโท

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) Master of Engineering (M.Eng.)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมชีวเวช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ประวัติการทำงาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเขียงใหม่
ตำแหน่งวิศวกรการแพทย์ เป็นผู้สอนวิชาอุปกรณ์การแพทย์ ที่กุลพัฒน์การแพทย์เชียงใหม่
ตำแหน่งผู้จัดการ ที่กุลพัฒน์การแพทย์เชียงใหม่
ตำแหน่งทหารกองประจำการ ร.4 พัน.3 ราชการสนามชายแดน
เป็นครูผู้พัฒนาสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กอัจฉริยะ และเด็กที่ต้องการการจัดการเรียนรู้เป็นพิเศษ
เป็นวิทยากรอบรมครู ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา
พัฒนาสื่อ หนังสือและชุดติว ระดับ ม.ต้น ม.ปลาย สอบรรจุราชการ และ ก.พ.
ผู้บริหารสถาบัน Sci Math ART และ และ Smart Learning House
เป็นอาจารย์ดูแลโครงการ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น
ชนะ การประกวด สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

ปัจจุบัน : ดำรงตำแหน่ง ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร และดูและเรื่องการศึกษาออนไลน์ ในช่องทาง Kruyudth.Online เรียนออนไลน์กับครูยุทธ งานวิจัย และการประกันคุณภาพการศึกษา