Minor Smart Kids ตะลุยท้องพิภพ 🐋🌊
กิจกรรมเสริมสร้างทักษะ 3 ภาษา และ Unplugged Coding

หัวข้อ “การเลี้ยงลูกให้เอาตัวรอด ในยุค New Normal”
บรรยายโดย ผอ.ประพิณพร เย็นประเสริฐ
ประธานสถานศึกษา งานจิตอาสาพัฒนาการอ่าน จังหวัดนนทบุรี
และอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดใหญ่

SHARE