คำชี้แจงว่าด้วยความเป็นส่วนตัว

ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567

บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ (“เรา”) เคารพความเป็นส่วนตัวของท่านและมุ่งมั่นให้ความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  เราจึงกำหนดคำชี้แจงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึง รายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่างๆ ของท่านตามกฎหมาย

คำชี้แจงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้อยู่ในรูปแบบเป็นชั้น ๆ (layered format) เพื่อให้ท่านสามารถคลิกผ่านไปยังเฉพาะจุดตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

1. รายละเอียดของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและกลุ่มบริษัทไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์

2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

4. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่าน

5. ผู้เยาว์ บุคคลไร้ความสามารถ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

7. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

8. คุกกี้ (Cookies)

9. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

10. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

11. สิทธิของท่าน

12. ความรับผิด

13. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้

14. ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

1. รายละเอียดของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและกลุ่มบริษัทไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์

แบรนด์ชื่อบริษัทที่อยู่จดทะเบียนเว็บไซต์
Minor Smart Kidsบริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)88 อาคารเดอะปาร์ค ชั้นที่ 12 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
www.minorsmartkids.com
Minor Plusบริษัท อาร์มิน ซีสเท็มส์ จำกัดwww.minorpluscard.com
Charles & Keithบริษัท อาร์มิน ซีสเท็มส์ จำกัดwww.charleskeith.co.th
Bossiniบริษัท อาร์มิน ซีสเท็มส์ จำกัด
Anelloบริษัท ไมเนอร์ แฟชั่น จำกัด
Joseph Josephบริษัท ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ จำกัด
Zwilling J.A. Henckelsบริษัท ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ จำกัด
Berghoffบริษัท ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ จำกัด

2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

คำชี้แจงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่เราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านการใช้งานเว็บไซต์นี้และบริการอื่น ๆ (ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ เช่น คอลเซ็นเตอร์ เป็นต้น) (“บริการ”) ซึ่งทำให้ท่านเข้าถึงคำชี้แจงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้ รวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่ท่านอาจให้เมื่อท่านใช้บริการดังต่อไปนี้ของเรา

 1. การใช้บริการของเรา เช่น การใช้บริการที่ร้านค้าของเรา การติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา การสมัครบัตรไมเนอรพลัส การเข้าใช้งานเว็บไซต์/ แอปพลิเคชันมือถือ/ หน้าเพจโซเชียลมีเดียที่บริษัทเป็นเราเป็นเจ้าของหรือควบคุมโดยเรา
 2. การเข้าร่วมกิจกรรมที่เราจัดขึ้น เช่น การร่วมกิจกรรมสะสมคะแนน กิจกรรมแลกรับของรางวัล กิจกรรมที่เราและพันธมิตรทางธุรกิจจัดขึ้นร่วมกัน
 3. ระบบรักษาความปลอดภัย เมื่อท่านเยี่ยมชมสถานที่ให้บริการของเรา อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่าน ผ่านระบบกล้องวงจรปิด และ/หรือระบบรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ ที่ติดตั้งภายในสถานที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่บริษัท ท่านรับรองว่าท่านได้ขอความยินยอมหรือมีสิทธิตามกฎหมายในการมอบข้อมูลของพวกเขาเหล่านั้นให้แก่บริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในคำชี้แจงฉบับนี้ ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลที่ได้ให้ไว้ที่เป็นเท็จหรือไม่ถูกต้องและต่อความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดกับบริษัท หรือกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

3. วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุในคำชี้แจงนี้และจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับของประเทศไทยอยู่เสมอ ในกรณีต่อไปนี้

 1. เมื่อเราได้รับความยินยอมจากท่าน สำหรับกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องขอความยินยอม
 2. เพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญาหรือเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่านและบริษัท
 3. เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 4. เป็นกรณีที่บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
 5. เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (ถ้ามี)

เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตหรือที่กำหนดภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

 1. เพื่อปฏิบัติตามสัญญา ดำเนินการ และจัดการการซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทสำหรับท่าน รวมถึงการสมัครเป็นลูกค้าหรือสมาชิกของท่าน ขั้นตอนการยืนยันผู้ใช้งาน การจัดทำคำสั่งซื้อ การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ การจัดส่งตามคำสั่งซื้อ การแลกคะแนนสะสม การเข้าร่วมบัญชีและโปรแกรมของท่าน และการเข้าใช้ไซต์และการบริการผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์
 2. เพื่อตอบคำถามของท่านที่มีต่อฝ่ายบริการลูกค้า ดำเนินการตามข้อร้องเรียนที่ท่านได้แจ้งกับเรา หรือกระทำการใดๆ เพื่อตอบสนองการสอบถามของท่านหรือกิจกรรมอื่นใดบนไซต์ หรือทางแพลทฟอร์มบริการลูกค้าอื่นใด
 3. สื่อสารกับท่านผ่านทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ อีเมล ข้อความทางโทรศัพท์ และผ่าน Live Chat ของเรา เกี่ยวกับคำสั่งซื้อหรือการซื้อ การใช้บริการของท่าน การเข้าร่วมบัญชีและโปรแกรมของท่าน การแข่งขันหรือการชิงโชคที่ท่านได้เข้าร่วม และคำร้องขอข้อมูลของท่าน
 4. แจ้งข้อมูลข่าวสารและสื่อสารกับท่านผ่านทางข้อความทางโทรศัพท์ อีเมล ผ่านทางไซต์ของเรา และช่องทางออนไลน์อื่นๆ เกี่ยวกับแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ ข่าวสาร และกิจกรรมของเราและเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ของเรา รวมถึงข้อเสนอของแบรนด์ร่วม และข้อเสนอของกลุ่มบริษัท และพันธมิตรทางธุรกิจ
 5. ทำการตลาดและการส่งเสริมการขายเฉพาะบุคคล
 6. ขอคำติชมหรือการเข้าร่วมทำแบบสำรวจ (รวมถึงการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า) วิจัยตลาด และ/หรือวิเคราะห์เพื่อวัตถุประสงค์ในทางสถิติและการรวบรวมข้อมูลเพื่อที่เราจะทำการตรวจสอบ พัฒนา และปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และทดสอบและพัฒนาระบบของเรา และป้องกันการใช้บริการของเราในทางที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม
 7. พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่างๆ ของเรา
 8. เพื่อดำเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ
 9. เพื่อการบริหารความเสี่ยง การกำกับการตรวจสอบ และการบริหารจัดการภายในองค์กร เช่น เพื่อตรวจสอบและป้องกันการทุจริต เพื่อตรวจสอบการขอใช้ระบบสารสนเทศภายในของบริษัท
 10. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ คำสั่ง ข้อกำหนดและหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท เพื่อรายงานหรือเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย เช่น กรมสรรพากร หรือเมื่อได้รับหมายเรียก หมายอายัดจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยงานราชการ ศาล หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นๆ เพื่อการสืบสวน สอบสวน ตามกระบวนการทางกฎหมายและกฎระเบียบอื่นใด รวมทั้งเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 11. เพื่อการโอนสิทธิ หน้าที่ และผลประโยชน์ใด ๆ ตามสัญญาระหว่างท่านกับบริษัท เช่น การควบรวมกิจการหรือการโอนสัญญา ซึ่งได้กระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย

4. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่าน

เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ จัดเก็บ และโอนข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ เกี่ยวกับท่านซึ่งเราได้จัดเตรียมไว้ตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันดังนี้

 1. ข้อมูลเพื่อการยืนยันตัวตน เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง เพศ รูปถ่าย
 2. ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น อีเมล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่บ้าน หากท่านติดต่อกับเราผ่านทางไซต์ของโซเชียลมีเดีย เราอาจเก็บรวบรวมชื่อผู้ใช้และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
 3. ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้/บัญชีสมาชิก เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ รหัสผ่าน รายละเอียดโปรไฟล์ การเข้าร่วมโปรแกรมที่มีกับพันธมิตรทางธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อและการชำระเงิน เช่น ที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัตรเดบิต
 5. ข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข้อมูลระบุพิกัด ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานและการปฏิสัมพันธ์ของท่านกับเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียของเรา ข้อมูลตามที่หน่วยงานของรัฐร้องขอเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย ข้อมูลเกี่ยวกับการสะสมคะแนน ข้อมูลความสนใจในสินค้าและกิจกรรมทางการตลาด ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ ข้อคิดเห็น คำติชม คำถามหรือข้อแนะนำ และข้อมูลในประเด็นอื่นๆ ที่ท่านอาจสนใจเรา ภาพถ่ายของท่านในงานกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท
 6. ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว โดยปกติ เราไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวเกี่ยวกับท่าน (ซึ่งรวมถึงเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ ความเชื่อทางศาสนา/ปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ความคิดเห็นทางการเมือง การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ข้อมูลทางพันธุกรรมและข้อมูลชีวมิติ) และเราไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับประวัติอาชญากรรม อย่างไรก็ตาม เฉพาะลูกค้าที่ใช้บริการผลิตภัณฑ์ Dermatoglyphics Analysis (คู่มือชีวิตสู่ความสำเร็จ) ของ Minor Smart Kids เท่านั้น เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลผิวลายนิ้วมือของท่าน เพื่อการบริการวิเคราะห์ลายผิวนิ้วมือตามที่ท่านเข้าทำสัญญาซื้อสินค้าและบริการผลิตภัณฑ์ Dermatoglyphics Analysis (คู่มือชีวิตสู่ความสำเร็จ) ของเรา

5. ผู้เยาว์ บุคคลไร้ความสามารถ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ

เว็บไซต์ของเราให้บริการกับบุคคลที่มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบหก (16) ปีบริบูรณ์เท่านั้น นอกจากนี้ หากท่านเป็นบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ (“ผู้เยาว์”) หรือเป็นบุคคลที่มีข้อจำกัดทางกฎหมายในการให้ความยินยอม ท่านยืนยันว่าได้รับความยินยอม (โดยเป็นกรณี ๆ ไป) จากบุคคลต่อไปนี้

ก)    ผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำแทนผู้เยาว์ ในกรณีที่การให้ความยินยอมของผู้เยาว์ไม่ใช่การใด ๆ ซึ่งผู้เยาว์อาจให้ความยินยอมโดยลำพังได้ตามกฎหมาย หรือในกรณีที่ผู้เยาว์มีอายุไม่เกิน 10 ปี

ข)    ผู้อนุบาลที่มีอำนาจกระทำการแทนเจ้าของข้อมูลซึ่งเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

ค)    ผู้พิทักษ์ที่มีอำนาจกระทำการแทนเจ้าของข้อมูลซึ่งเป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก ดังต่อไปนี้

ผู้ให้บริการเราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกซึ่งให้บริการประมวลผลข้อมูลแก่เรา เช่น การดำเนินการด้านบัตรเครดิตและการชำระเงิน เพื่อให้ความสะดวกแก่การจัดส่งผลิตภัณฑ์ของเราและการให้บริการออนไลน์ และการโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของท่าน ผู้ให้บริการภายนอกของเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นในการดำเนินการดังกล่าวเท่านั้น ผู้ให้บริการภายนอกไม่ได้รับอนุญาตให้แบ่งปันหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่น
กลุ่มบริษัทเราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างกลุ่มบริษัทของเรา เพื่อติดต่อสื่อสารทางการตลาด ให้บริการที่ท่านร้องขอ (รวมถึงบริการลูกค้า) และการตรวจสอบภายใน (การตรวจสอบบัญชี/การปฏิบัติตามข้อกำหนด)
พันธมิตรทางธุรกิจเราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งเราอาจตกลงร่วมมือในการเสนอผลิตภัณฑ์และบริการร่วมกัน โดยจะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อท่านเข้าร่วมในผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ตัวอย่างของพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น ลอยัลตี้โปรแกรมของบุคคลภายนอก ซึ่งทำให้ท่านได้รับแต้มสะสมผ่านการรับบริการ รวมถึงลอยัลตี้โปรแกรมของไมเนอร์พลัส นอกจากนี้ เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังพันธมิตรทางธุรกิจของเรา เช่น ธนาคาร ผู้ให้บริการโทรคมนาคม ผู้ค้าปลีก ธุรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ซึ่งเราอาจตกลงร่วมมือกันในการเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการร่วมกัน หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของพวกเขาเหล่านั้นอาจถูกเสนอแก่ท่าน 
ไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์เราอนุญาตให้ท่านเข้าสู่ระบบบนไซต์และแพลตฟอร์มของเราโดยไม่จำเป็นต้องกรอกฟอร์ม หากท่านเข้าสู่ระบบโดยใช้ระบบล็อกอินเครือข่ายสังคมออนไลน์ ถือว่าท่านได้อนุญาตอย่างชัดแจ้ง ให้เราเข้าถึงและจัดเก็บข้อมูลสาธารณะบนบัญชีเครือข่ายสังคมออนไลน์ของท่าน (เช่น เฟสบุ๊ก กูเกิ้ล อินสตาแกรม) เช่นเดียวกับข้อมูลอื่น ๆ ที่ถูกกล่าวถึงในระหว่างการใช้งานระบบล็อกอินเครือข่ายสังคมออนไลน์ นอกจากนี้ เราอาจแจ้งอีเมลของท่านกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วย เพื่อระบุตัวตนว่าท่านเป็นผู้ใช้ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ดังกล่าวแล้วหรือไม่ และเพื่อโฆษณาที่เกี่ยวข้องเฉพาะบุคคลบนบัญชีเครือข่ายสังคมออนไลน์ของท่านตามความเหมาะสม
หน่วยงานของรัฐในบางสถานการณ์ เราอาจถูกกำหนดให้เปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล หน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ที่มีอำนาจ
ผู้ให้คำปรึกษาผู้ให้คำปรึกษา ทนายความ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และผู้ตรวจสอบ ซึ่งช่วยในการดำเนินธุรกิจของเรา และการยกขึ้นต่อสู้หรือการอ้างสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายใด ๆ
การปรับโครงสร้างธุรกิจเราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีมีการขาย การโอนสิทธิ หรือการโอนกิจการของเราหรือการส่งต่อบริการไปยังผู้ให้บริการอีกราย ซึ่งเราจะขอความยินยอมจากท่านหากกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด

7. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังเขตอำนาจอีกแห่ง ตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนไปยังสถานที่ต่อไปนี้:

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกโอนไปยังประเทศที่มีการคุ้มครองข้อมูลในระดับที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับประเทศไทย เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของท่านได้รับการคุ้มครองตามข้อผูกพันทางกฎหมายที่ใช้บังคับ ทั้งนี้ เมื่อใดก็ตามที่เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะทำให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นจะได้รับความคุ้มครองในระดับใกล้เคียงกันโดยการใช้มาตรการป้องกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้:

8. คุกกี้ (Cookies)

เราใช้คุกกี้ (ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เก็บไว้ในเบราว์เซอร์ของท่าน) และเทคนิคอื่น ๆ เช่น เว็บบีคอน (web beacons) (ไฟล์รูปภาพขนาดเล็กที่ชัดเจนซึ่งใช้ติดตามการเคลื่อนไหวของท่านบนเว็บไซต์ของเรา) รวบรวมข้อมูลของท่านเกี่ยวกับใช้เว็บไซต์และบริการที่เกี่ยวข้องกับเว็บของเราอย่างไร เราใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อรวบรวมรายงานทางสถิติเกี่ยวกับกิจกรรมบนเว็บไซต์ คุณสามารถเลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้หรือตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อแจ้งให้ท่านทราบทุกครั้งที่เว็บไซต์พยายามติดตั้งคุกกี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ โปรดไปที่ www.aboutcookies.org หรือ www.allaboutcookies.org ซึ่งท่านสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปิดคุกกี้ได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าวประเภทของคุกกี้ที่เราใช้บนไซต์นี้ ได้แก่

 1. คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies): คุกกี้เหล่านี้จำเป็นสำหรับเว็บไซต์ในการทำงานและไม่สามารถปิดการใช้งานได้ในระบบของเรา โดยปกติคุกกี้ประเภทนี้จะถูกตั้งค่าจากการดำเนินการของท่านซึ่งเป็นการขอรับบริการเท่านั้น เช่น การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว การเข้าสู่ระบบหรือการกรอกแบบฟอร์ม ท่านสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านให้ปิดกั้นการใช้งานหรือแจ้งเตือนท่านเกี่ยวกับคุกกี้เหล่านี้ แต่หากกระทำการดังกล่าวบางส่วนของไซต์จะไม่ทำงาน คุกกี้เหล่านี้จะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวตนได้
 2. คุกกี้การวิเคราะห์ (Analytics Cookies): เราใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อวิเคราะห์และระบุพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมเว็บของเรา เราจะติดตามที่อยู่ IP บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้เพื่อระบุตัวตนของท่านเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา หากเป็นไปได้เราจะรวมข้อมูลพฤติกรรมการใช้เว็บออนไลน์ของท่านกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้เราไว้ก่อนหน้านี้ ข้อมูลนี้จะใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมบนเว็บไซต์ของเราและเพื่อปรับแต่งประสบการณ์ของท่านให้เฉพาะตัว
 3. คุกกี้โฆษณา (Advertising Cookies): คุกกี้เหล่านี้อาจถูกตั้งผ่านไซต์ของเราโดยพันธมิตรโฆษณาของเรา โดยบริษัทเหล่านั้นสามารถใช้และแบ่งปันคุกกี้เหล่านั้นเพื่อสร้างโพรไฟล์ที่ท่านสนใจและแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องบนไซต์อื่น ๆ ให้ท่านเห็น ข้อมูลนี้อ้างอิงจากการระบุเบราว์เซอร์และอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของท่านโดยไม่ซ้ำกัน หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้งานคุกกี้เหล่านี้ ท่านจะพบกับโฆษณาที่ตรงเป้าหมายน้อยลง
 4. คุกกี้การมีส่วนร่วม (Engagement Cookies): คุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อเพิ่มการทำงานให้กับไซต์และอาจส่งผลต่อประสบการณ์ของท่านหากปิดการใช้งานอยู่ คุกกี้เหล่านี้จะใช้เพื่อให้วิทเจ็ท (widget) การปรับปรุงสำหรับระบบตอบกลับอัตโนมัติสามารถให้การสนับสนุนลูกค้า หรือให้วิทเจ็ท (widget) การแจ้งเตือนสามารถดึงดูดความสนใจของท่านไปยังข้อเสนอใหม่และพิเศษ คุกกี้เหล่านี้อาจติดตามการเดินทางของลูกค้าของคุณเพื่อปรับแต่งการสนับสนุนและการส่งข้อความที่ได้รับให้เฉพาะตัว

9. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ภายใต้คำชี้แจงฉบับนี้จะถูกจัดเก็บไว้เพียงเท่าที่จำเป็นในระหว่างระยะเวลาที่ท่านใช้บริการของเรา หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในคำชี้แจงฉบับนี้ รวมถึงระหว่างระยะเวลาถ่ายโอนข้อมูล (เช่น เพื่อการปฏิบัติตามหน้าที่ของเราเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้บังคับ) หากมี เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดหรืออนุญาต ภายหลังจากนั้น เราจะลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากระบบและบันทึกของเรา หรือดำเนินการทำข้อมูลให้เป็นนิรนามอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นสามารถระบุตัวตนของท่านได้

10. การรักษาความปลอดภัยข้อมูล

เรานำมาตรการรักษาความปลอดภัยเชิงเทคนิค (Technical Safeguard) มาตรการเชิงบริหารจัดการ (Administrative Safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (Physical Safeguard) มาใช้อย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเข้าถึง ถูกใช้ เปลี่ยนแปลง เปิดเผยด้วยวิธีที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือสูญหายโดยอุบัติเหตุ นอกจากนี้เราจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบหมายและที่จำเป็นต้องทราบ รวมถึงเราได้จัดให้มีขั้นตอนในการรายงานและจัดการกับเหตุการ์การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษา และผู้รับข้อมูลจากเรามีหน้าที่ต้องรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรการรักษาความลับที่เรากำหนดขึ้น

11. สิทธิของท่าน

ท่านมีสิทธิภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังนี้

สิทธิรายละเอียด
สิทธิขอถอนความยินยอมหากท่านได้ให้ความยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมนั้นเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา อย่างไรก็ตามการดำเนินการนี้จะไม่ส่งผลต่อความชอบด้วยกฎหมายของการประมวลผลใด ๆ ที่มีการดำเนินการก่อนที่ท่านจะถอนความยินยอมของท่าน 
ทั้งนี้ หากท่านถอนความยินยอม เราอาจไม่สามารถให้การบริการบางอย่างแก่ท่านได้ หรือการถอนความยินยอมอาจส่งผลกระทบต่อท่านในการรับทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ / หรือ บริการต่าง ๆ เช่น ท่านอาจไม่ได้รับข้อเสนอผลิตภัณฑ์ และ / หรือ บริการ สิทธิประโยชน์ โปรโมชั่นหรือข้อเสนอที่สอดคล้องหรือตรงตามความต้องการของท่าน โดยเราจะแจ้งให้ท่านทราบในกรณีดังกล่าวเมื่อท่านถอนความยินยอมของท่าน
สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลท่านสามารถขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (โดยทั่วไปเรียกว่า “การขอเข้าถึงข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”) ซึ่งจะช่วยให้ท่านได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับท่านและตรวจสอบว่าเราประมวลผลข้อมูลดังกล่าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
สิทธิขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับท่านหรือบุคคลภายนอก ซึ่งเราจะจัดเตรียมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทางานได้โดยอัตโนมัติ โปรดทราบว่าสิทธินี้ใช้ได้กับข้อมูลที่ท่านได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย หรือเป็นข้อมูลที่ประกอบในสัญญากับท่าน
สิทธิขอระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิขอให้จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถขอให้เราระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในสถานการณ์ต่อไปนี้1.  หากท่านต้องการให้เราสร้างความถูกต้องของข้อมูล2.  ในกรณีที่การใช้ข้อมูลของเราผิดกฎหมาย แต่ท่านไม่ต้องการให้เราลบข้อมูลนั้น3.  ในกรณีที่ท่านต้องการให้เราเก็บข้อมูลไว้แม้ว่าเราจะไม่ต้องการข้อมูลอีกต่อไปเนื่องจากท่านจำเป็นต้องใช้เพื่อตั้ง ใช้ หรือ ต่อสู้การเรียกร้องทางกฎหมาย. 4.  ท่านได้คัดค้านการที่เราใช้ข้อมูลของท่าน แต่เราจำเป็นต้องตรวจสอบว่าเรามีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการใช้ข้อมูลดังกล่าวที่สำคัญกว่าหรือไม่
สิทธิขอลบข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือ เปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเห็นว่าเราหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อท่านได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้าน
สิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องจากท่านรู้สึกว่าการประมวลผลนั้นกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของท่าน นอกจากนี้ท่านยังมีสิทธิคัดค้านการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการตลาดขายตรง ทั้งนี้ ในบางกรณีเราอาจแสดงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่จะประมวลผลข้อมูลของท่าน
สิทธิในการ้องเรียนท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้

เราอาจต้องขอข้อมูลจำเฉพาะจากท่านเพื่อช่วยให้เราสามารถยืนยันตัวตนของท่านและรับรองสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (หรือในการใช้สิทธิอื่น ๆ ของท่าน) ทั้งนี้ เป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลใดๆ ที่ไม่มีสิทธิได้รับ นอกจากนี้เราอาจติดต่อท่านเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำขอของท่านเพื่อให้การตอบกลับของเราเร็วขึ้น ท่านจะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (หรือในการใช้สิทธิอื่นใด) อย่างไรก็ตาม เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการที่สมเหตุสมผล หากคำขอของท่านไม่มีมูลความจริง ซ้ำซ้อน หรือมากเกินไป หรือเราอาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำขอของท่าน ซึ่งเราจะแจ้งเหตุผลในการปฏิเสธรวมถึงผลกระทบที่เกิดจากการใช้สิทธิให้ท่านทราบ

ทั้งนี้ ท่านสามารถดำเนินการขอใช้สิทธิต่างๆ ได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

สิทธิช่องทางการใช้สิทธิ
MinorPlus ApplicationBrand Customer Service SupportสาขาPrivacy.lifestyle@minor.com
สิทธิขอถอนความยินยอม//
สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล (บัญชีสมาชิก)////
สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล/
สิทธิขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล/
สิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล/
สิทธิขอลบข้อมูลส่วนบุคคล / ลบบัญชีสมาชิก///
สิทธิขอระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล/
สิทธิในการร้องเรียน///

12. ความรับผิด

ท่านรับรองได้ว่าท่านได้แจ้งบุคคลภายนอกซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านเปิดเผยแก่เราทราบถึงประเด็นที่กล่าวถึงในคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้ หากท่านได้มีการให้ข้อมูลดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้ท่านรับประกันได้ว่าได้รับอนุญาตให้มอบข้อมูลของพวกเขาเหล่านั้นให้แก่เราตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้

ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลที่ได้ให้ไว้ที่เป็นเท็จหรือไม่ถูกต้องและต่อความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดกับเราหรือกับบุคคลภายนอก

13. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้

เรามีการทบทวนคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของเราอย่างสม่ำเสมอ ที่ด้านบนสุดของหน้านี้ท่านจะเห็นวันที่ที่มีการแก้ไขคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวครั้งล่าสุดและยังเป็นวันที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ การใช้บริการของท่านหลังจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้หมายความว่าท่านยอมรับคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไข หากท่านต้องการตรวจสอบเวอร์ชันของคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวฉบับที่มีผลบังคับใช้ก่อนการแก้ไขในครั้งนี้ โปรดติดต่อเราที่ privacy.lifestyle@minor.com

14. ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

หากท่านต้องการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับคำชี้แจงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือวิธีการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเรา กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่ระบุไว้ข้างต้น กรุณาติดต่อ

 1. ทางไปรษณีย์: เลขที่ 88 อาคารเดอะปาร์ค ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
 2. ทางอีเมล: privacy.lifestyle@minor.com หรือ dpo@minor.com

Our Privacy Policy was last updated on 30 January 2024.

Minor Corporation Public Company Limited and Minor Lifestyle Group (“We”) respect your privacy and are committed to protecting your Personal Data including maintaining the security of your Personal Data. We have created this privacy statement to inform you of details of the collection, use, and disclosure of Personal Data including various rights yours according to law.

This Privacy Statement is in a layered format so you can click through to specific points listed below.

 1. Details of the Data Controller and Minor Lifestyle Group of Companies
 2. How do we collect your Personal Data 
 3. Purpose for collecting your Personal Data 
 4. Personal Data we collect about you
 5. Minors, incompetent person, quasi-incompetent person 
 6. Disclosure of Personal Data 
 7. International transfers
 8. Cookies
 9. Data Retention 
 10. Security of your personal data
 11. Your rights
 12. Liability
 13. Changes to this Privacy Statement
 14. Contact the Data Protection Officer

1. Details of the Data Controller and Minor Lifestyle Group of Companies

Our BrandsCompany nameAddressWebsite
Minor Smart KidsMinor Corporation Public Company Limited88 The Parq Building, 12Fl. Ratchadaphisek Road, Klongtoey Subdistrict, Klongtoey District, Bangkok 10110www.minorsmartkids.com
Minor PlusArmin Systems Company Limitedwww.minorpluscard.com
Charles & KeithArmin Systems Company Limitedwww.charleskeith.co.th
BossiniArmin Systems Company Limited
AnelloMinor Fashion Company Limited
Joseph JosephMinor Lifestyle Company Limited
Zwilling J.A. HenckelsMinor Lifestyle Company Limited
BerghoffMinor Lifestyle Company Limited

2. How do we collect your Personal Data 

This privacy statement also aims to provide information about how we collect and process your Personal Data through your use of this website and other services (both online and offline channels such as Call Center, etc.) (the “Services”), which allows you to access this Privacy Statement includes any information you may provide when you use our following services.

 1. Using our services, such as using services at our stores, contacting our customer service, applying for a Minor Plus card accessing websites/ mobile applications/ social media pages owned or controlled by us
 2. Participating in activities that we organize, such as participating points collection activities, and prize redemption activities that we and our business partners organize together
 3. Security system when you visit our service location information about you may be collected through the CCTV system and/or other security systems installed within the location.

In any case that you provide the Personal Data of another person to the company, you represent that you have received consent or authorized by laws to provide their information to the company for the purposes specified in this notice. You will be responsible for any information provided that is false or inaccurate and for any direct or indirect damages incurred by the company or with the data subject.

3. Purpose for collecting your Personal Data 

We will process Personal Data as described in this statement and will always comply with Thailand’s applicable personal data protection laws in the following cases:

 1. When we receive your consent for cases where consent is required by law.
 2. To carry out your request before entering a contract or for the performance of a contract between you and the company.
 3. It is necessary for the legitimate interests of the company or of another person or legal entities unless such benefits are less important than your basic rights in Personal Data.
 4. It is a case where the company must comply with the law.
 5. To prevent or stop danger to an individual’s life, body, or health (if any).

We collect, use, or disclose your Personal Data to the extent permitted or required under applicable law for the following purposes:

4. Personal Data we collect about you

We may collect, use, store, and transfer various types of personal data about you which we provide for different purposes as follows:

 1. Personal Data related to your identity verification such as first name, family name, date of birth, national identity number, passport number, gender, and photos.
 2. Contact information such as email, address, and phone number, if you contact us through our social media sites. We may collect your usernames and other relevant details.
 3. Personal Data related to your user or member accounts such as account name, password, and customer profile details participating in programs with our other relevant business partners.
 4. Personal Data related to your orders and payments such as billing address, credit card number, and debit card number.
 5. Other personal Data such as geolocation information, information relating to your use and interaction with our website and social media, information requested by government agencies to carry out their legal duties, information about collecting points, information on interest in products and marketing activities, demographic information, your comments or feedback, your questions or suggestions, and information on other issues that you may be interested in us, and also your photos at our events.
 6. Sensitive Personal Data

Generally, we do not collect your sensitive Personal Data (this includes race or ethnicity, religious/philosophical, beliefs, sexual behavior, political opinions, labor union membership, genetic, and biometric data) and we do not collect any information regarding criminal record. However, only for customers who use our “Dermatoglyphics Analysis” product (life guide to success) of Minor Smart Kids, we must collect, use, or disclose their fingerprint information for analysis services as you enter into a contract to purchase Dermatoglyphics Analysis product (our life guide to success).

5. Minors, incompetent person, quasi-incompetent person

Our website is intended to be serving only persons who are at least sixteen (16) years of age. Nevertheless, if you are a person under 20 years of age (a “minor”) or a person who does not have the legal capacity to give consent, you confirm that you have received consent (on a case-by-case basis) from the following persons:

 1. The holder of parental responsibility over the minor in the event that the minor’s giving of consent is not any act which the minor may be entitled to act alone or when the minor is below the age of ten (10) years.
 2. The guardian with authority to act on behalf of the data subject who is an incompetent person.
 3. The custodian with authority to act on behalf of the data subject who is a quasi-incompetent person.

6. Disclosure of Personal Data 

We may disclose your Personal Data to the following third parties:

Our service providersWe may share your personal data with third-party service providers who provide data processing services to us, such as credit card and payment processing, to facilitate the delivery of our products and online services and advertising tailored to your interests. Our third-party service providers will only process Personal Data as needed to perform their functions. They are not permitted to share or use the Personal Data for any other purpose.
Group of companiesWe may share your Personal Data among our Group of Companies to send marketing communications, and perform the service requested by you (including customer services) and internal (audit/compliance) investigations.
Our business partnerWe may share your Personal Data with business partners with whom we may jointly offer products or services. You can tell when a third-party business partner is involved in a product or service you have requested because their name will appear, either alone or with ours. If you choose to access these optional services, we will share your Personal Data with those partners. An example of a business partner would be a third-party loyalty program where you will earn points through the use of the Services, including the MinorPlus loyalty program. Besides, we may transfer your Personal Data to our business partners such as banks, telecommunications providers, retail, and e-commerce, with whom we jointly offer products or services, or whose products or services may be offered to you. Personal Data shared in this way will be governed by the third party’s privacy policy and not this privacy statement.
Social networking sitesWe allow you to log in on our sites and platforms without the need to fill out a form. If you log in using the social network login system, you explicitly authorize us to access and store public data on your social network accounts (e.g. Facebook, Google, Instagram), as well as other data mentioned during the use of such social network login system. In addition, we may also communicate your email address to social networks in order to identify whether you are already a user of the concerned social network and in order to post personalized, relevant adverts on your social network account if appropriate.
Government AuthorityIn certain circumstances, we may be required to disclose or share your Personal Data in order to comply with a legal or regulatory obligation. This includes any law enforcement agency, court, regulator, or government authority.
Professional advisorsAdvisors, lawyers, technicians, and auditors who assist in running our business and defending or submitting any legal claims.
Business ReorganizationWe may share your Personal Data in case of any sale, assignment, or other transfer of our business or transition of service to another provider. We will ask for your consent if required by applicable law.

7. International transfers

We may transfer your Personal Data to another jurisdiction, insofar as it is necessary to fulfill the purpose for which Personal Data was collected. Your Personal Data may be transferred to the following locations:

Where Personal Data is transferred to a country with a lower level of data protection as compared to the country in which the information was collected, we take all reasonable steps to ensure that your information and privacy are protected in line with the applicable legal obligations. Whenever we transfer your personal data, we ensure a similar degree of protection is afforded to it by ensuring at least one of the following safeguards is implemented:

8. Cookies

We use cookies (small text files stored in your browser) and other techniques such as web beacons (small, clear image files used to track your movement on our website), to collect your information about how you use our website and web-related services. We use these to compile statistical reports on website activity, you can choose to refuse cookies or set your browser to notify you each time a website attempts to install a cookie. For more information about cookies, visit www.aboutcookies.org or www.allaboutcookies.org. You can find information on how to turn off cookies on that website.

The types of cookies we use on this site include:

 1. Strictly Necessary Cookies: These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you that amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in, or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.
 2. Analytics Cookies: We use these cookies to analyze and identify the behavior of our web visitors. We will track the IP address on the device you are using to identify you when visiting our website. When possible, we combine your online web behavior data with the Personal Data that you have previously supplied to us. This data will be used to analyze behavior on our website and to personalize your experience.
 3. Advertising Cookies: These cookies may be set through our site by our advertising partners. They can be used and shared by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. This is based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.
 4. Engagement Cookies: These cookies are used to provide additional functionality to the site and may affect your experience if they are turned off. They are used to allow enhancement widgets for live chat to provide customer support or alert widgets drawing your attention to updates and exclusive offers. These cookies may track your customer journey to personalize the support and messaging given.

If you wish to block the cookies, please visit:

9. Data Retention

Your Personal Data collected, used, or disclosed for the purposes described here will be stored only to the extent necessary during the term of your participation in the Services with us, or for the period necessary to fulfill the purposes outlined in this, including during a transition period (e.g. for the compliance of our obligations regarding data retention as established in applicable laws), if any. We will retain your Personal Data as long as required or permitted by applicable law. Afterward, we will remove your Personal Data from our systems and records or take steps to anonymize it so that you can no longer be identified from it. 

10. Security of your Personal Data 

We have put in place appropriate security measures to prevent your Personal Data from being lost, used, or accessed in an unauthorized way, altered, or disclosed. In addition, we limit access to your Personal Data to those employees, agents, contractors, and other third parties who have a business need-to-know, they will only process your Personal Data on our instructions, and they are subject to a duty of confidentiality. 

We have put in place procedures to deal with any suspected Personal Data breach and will notify you and any applicable regulator of a breach where we are legally required to do so.

11. Your rights

Under certain circumstances, you have rights under data protection laws in relation to your Personal Data.

RightsDetails
Right to withdraw consentIf you have given your consent for us to collect, use, and/or disclose your Personal Data. You have the right to withdraw your consent at any time throughout the period that your Personal Data is with us. However, this will not affect the lawfulness of any processing carried out before you withdraw your consent.
In the case you withdraw your consent, we may not be able to provide you with certain services or it may affect you about recent updates on products and/or services, for example, you will not receive offers of products and/or services, or benefits, new promotions or offers that are more desirable and consistent or meet your needs. Which we will advise you if this is the case at the time you withdraw your consent.
Request access to your Personal DataRequest access to your Personal Data (commonly known as a “data subject access request”). This enables you to receive a copy of the Personal Data we hold about you and to check that we are lawfully processing it.
Request correction of your Personal DataRequest correction of the Personal Data that we hold about you. This enables you to have any incomplete or inaccurate data we hold about you corrected.
Request transfer of your Personal DataRequest the transfer of your Personal Data to you or to a third party. We will arrange for such Personal Data to be in a format which is readable or commonly used by ways of automatic tools or equipment and can be used or disclosed by automated means. Note that this right only applies to Personal Data that you initially gave consent for us to collect, use, and disclose or where we used Personal Data to perform a contract with you.
Request restriction of processing your Personal DataRequest to restrict processing of your Personal Data This allows you to request that we stop processing your Personal Data in the following situations: 1. If you want us to establish the accuracy of your data 2. Where our use of your data is unlawful. but you do not want us to delete that information 3. In cases where you would like us to keep the information even if we no longer need it because you need it to establish, exercise, or defend legal claims.  4. You have objected to our use of your information, but we need to check whether we have overriding legitimate grounds for using that information.
Request the erasure of your Personal DataYou have the right to request deletion or destruction of your Personal Data or make it non-identifiable if you believe that your Personal Data has been collected, used, and/or disclosed in violation of applicable laws or if we consider that it is no longer necessary to retain it for the purposes involved in this policy or when you exercise the right to withdraw consent or use the right to object.
Object to processing of your Personal DataYou have the right to object to the processing of your Personal Data because you feel that the processing affects your fundamental rights and freedoms, you also have the right to object to our processing of your Personal Data for direct marketing. In some cases, we may demonstrate legitimate grounds for processing your information.
Right to file a complaintYou have the right to file a complaint with the supervisory authority under the Personal Data Protection Act (“PDPA”) anytime the Company violates or does not comply with the PDPA.

We may need to request specific information from you to help us verify your identity and ensure your right to access your Personal Data  (or in exercising your other rights). This is a security measure to ensure that Personal Data will not be disclosed to any person who has no right to receive it, we may also contact you to request additional information about your request in order to speed up our response. You will not be charged a fee to access your Personal Data (or to exercise any other rights). 

However, we may charge a reasonable administrative fee. If your request is baseless, redundant, or excessive. or we may refuse to comply with your request. We will inform you of the reasons for refusing and the consequences of exercising your rights.

You can request to exercise your rights through the following channels:

RightsService channels
MinorPlus ApplicationBrand Customer Service SupportBranchPrivacy.lifestyle@minor.com
Right to withdraw consent//
Request correction of your Personal Data (Customer profile)////
Request access to your Personal Data/
Request transfer of your Personal Data/
Request restriction of processing your Personal Data/
Request the erasure of your Personal Data///
Object to processing of your Personal Data/
Right to file a complaint///

12. Liability

You guarantee that you have informed any third parties whose Personal Data you are providing, if you have done so, of the points covered in this Privacy Statement. In addition, you guarantee that their authorization has been obtained to provide their Personal Data to us for the indicated purposes.

You will be liable for any false or inaccurate information provided and for direct or indirect damage caused to us or to third parties.

13. Changes to this privacy statement

We keep our Privacy Statement under regular review. At the top of this page, you will see the date on which the Privacy Statement was last revised, and it is also the date from which any changes will become effective. Your use of the Services following these changes means that you accept the revised Privacy Statement. If you would like to review the version of the Privacy Statement that was effective immediately prior to this revision, please contact us at privacy.lifestyle@minor.com 

14. Contact the Data Protection Officer

If you wish to exercise the rights relating to your Personal Data, please contact us

 1. By post: 88 The Parq Building 12th Fl., Ratchadaphisek Road, Klongtoey Subdistrict, Klongtoey District, Bangkok 10110 Thailand
 2. By email: privacy.lifestyle@minor.com หรือ dpo@minor.com