Home Tags Musician

Tag: musician

การเรียนดนตรีช่วยพัฒนาศักยภาพหลายด้านได้จริงหรือ ?

จากงานวิจัยพบว่า การเรียนดนตรีตั้งแต่ยังเด็ก👧🏻👦🏻 จะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของสมองในส่วนอื่น ๆ ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เช่น ทักษะการอ่าน การเข้าใจคำพูด การพัฒนาการด้านภาษา และความยืดหยุ่นของการทำงานของสมอง การเรียนดนตรี🎸 สามารถช่วยให้พัฒนาในด้าน 🎸โครงสร้างของสมองและความจำ 🎸พัฒนาการด้าน EF ช่วยฝึกในหลายด้าน เช่น การควบคุมตนเอง ความจำ การจดจ่อ การยืดหยุ่นทางความคิด ตั้งเป้าหมาย ความพยายาม การประเมินและรู้จุดบกพร่องของตัวเอง และการควบคุมอารมณ์ เป็นต้น   🎸พัฒนาด้านอารมณ์ เพราะการเรียนดนตรีจะช่วยทำให้ลูกมีจิตใจที่สงบและระงับอารมณ์ได้ดีขึ้น...