Total Development Program for Your Child's Success In School and Life

Total Development Program for Your Child’s Success In School and Life
ความฉลาดทางปัญญา (IQ) + ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

โปรแกรมการเรียนรู้สำหรับเด็ก ช่วยในการพัฒนาเด็กๆ ดังนี้

  • ความรู้ กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของเต็กๆ ด้วยคำถามพร้อมคำตอบอย่างเป็นขั้นตอน
  • ทักษะ พัฒนาความสามารถการมองเห็น การไต้ยิน การพูดและการคิด ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ภาษา การสังเกต การจินตนาการ การฟัง การทำความเช้าใจ การใช้ตรรกะ การใช้เหตุผล การตัดสินใจ
  • คุณธรรมและจริยธรรมะ เรียนรู้ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับเด็ก ได้แก่ ความซื่อสัตย์ การเชื่อฟัง การเปิดใจรับฟังผู้อื่น ความรับผิดชอบ และการยอมรับ

องค์ประกอบภายในชุด

  • Interactive Book 77 เล่ม
  • 3 Applications
  • คู่มือพ่อแม่ผู้ปกครองและแบบฝึกอ่านสองภาษา 6 เล่ม
  • หนังสือแบบฝึกหัด 21 เล่ม
  • Flashdrive 3 ชิ้น
  • Walter และอุปกรณ์อื่นๆ