A Child's First Library of Value

สร้างเสริมคุณค่าและแนวทางพฤติกรรมที่เหมาะสมมากกว่า 60 ประการผ่านเรื่องราวอันสวยงามในหนังสือนิทาน และซีดีเสียง ทั้ง 15 เรื่อง

 • ปูพื้นฐานและสร้างความพร้อมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น ความซื่อสัตย์ การให้อภัย ความกตัญญูรู้คุณ ความเอาใจใส่ และการแบ่งปัน รวมถึงการปลูกฝังจิตใจ และพฤติกรรมอันดีงาม
 • เสริมสร้างทักษะด้านการอ่านและการใช้ภาษา
 • กิจกรรมท้ายเล่มของนิทานแต่ละเรื่อง ช่วยให้เด็กๆเรียนรู้คุณค่าและพฤติกรรมที่ดีได้มากขึ้น
 • แนะนำแนวทางในการวางรากฐานพฤติกรรมที่ดีสำหรับเด็ก
 • อ่านเสียงภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

 ประกอบด้วย

  • Interactive Books 15 เล่ม
  • ตุ๊กตาหุ่นนิ้วมือ 5 ตัว
  • ซีดีเสียงสองภาษา 1 เล่ม
  • Mini Walter 1 เครื่อง